Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 • Recent

Politieacademie scriptieprijs

​De politie van vandaag, morgen en overmorgen vraagt om wendbare en weerbare politiemensen. Politiemensen die blijven leren, nieuwsgierig en onderzoekend zijn. De Politieacademie leidt hiertoe op. Het doen van onderzoek is daarbij cruciaal. Het voedt de nieuwsgierigheid en het lerend vermogen van politiestudenten. Het leert hen vanuit verschillende perspectieven naar problemen te kijken. Zo komen zij ook tot onderbouwde inzichten voor verbetering.

Deze onderzoekende en lerende professionals zijn van onschatbare waarde voor de politie. Zij vormen de beste garantie voor doorwerking van nieuwe kennis naar de praktijk. Ze werken immers op het grensvlak van politieonderzoek, politieonderwijs en politiepraktijk. En zijn in staat de brug te slaan tussen deze werelden.

Sinds 2015 reiken we jaarlijks de scriptieprijs uit bij de opening van het politieonderwijsjaar, de eerste maandag van september. Met deze prijs bieden we deze talenten en hun onderzoeksresultaten een podium. Dat verdienen zij en dat verdient de politie. Dat podium draagt bij aan de doorwerking van hun kennis en inzichten naar de praktijk en het onderwijs.

Studenten binnen het Hoger Beroeps Onderwijs van de Politieacademie kunnen door hun schoolleiding worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een scriptieprijs. De voordrachten komen uit de politieopleidingen op hbo en wo niveau:

 • Politiekundige Bachelor
 • Master of Science in Policing
 • Leergang Master Tactisch Leidinggeven
 • Recherchekundige master
 • Master of Crisis and Public Order Management

De deskundige jury met vertegenwoordigers van politiepraktijk, onderwijs en onderzoek beoordeelt de scripties op zowel wetenschappelijke onderbouwing als praktische relevantie.

Genomineerden 2022

 • Amora van Dijk
  Amora werkt als senior GGP (thema Zorg en Veiligheid) bij de Eenheid Limburg. Ze heeft onderzoek gedaan onder 4500 executieve politiemedewerkers naar het gebruik van huidige interne kennissystemen (Kompol, Agora, Intranet, Digitale Werkomgeving PA en Blue Portaal). Die kennissystemen dragen bij aan het effectiever en efficiënter maken van het politiewerk en aan de vraag naar learning on the job. Het correct gebruik van de systemen én kenmerken die van invloed zijn op digitale fitheid, bepalen mede de kwaliteit van het goed functioneren van de politieorganisatie. De opbrengsten van dit onderzoek helpen de organisatie in het verbeteren van de kennisoverdracht van de naar schatting 1600 onderwerpen waarop de politie acteert. 

 • Hendrik van der Veen, Strong bonds: a crime script analysis of transnational human trafficking based on reports of victims originating from Nigeria
  Hendrik werkt als teamchef afdeling AVIM bij de Eenheid Noord-Nederland. Zijn onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van het proces van internationaal verbonden mensenhandel, op basis van verklaringen van slachtoffers. Middels een crime script laat hij  het proces van werving, vervoer, uitbuiting en ontsnapping zien. Dit biedt houvast om op internationaal niveau betere interventies te doen. Tegelijkertijd laat het onderzoek de waarde van slachtofferverklaringen zien als solide basis om een crime script te bouwen.

 • Bas de Jong, Organisatievormen en capaciteit bij grootschalige politieoptredens 
  Bas werkt als operationeel specialist C (bestuurlijke en integrale aanpak) bij de Eenheid Den Haag. Hij heeft diverse hypotheses over de inzet van een Team Districtelijke Aanpak (TDA) onderzocht aan de hand van een serious game. TDA’s zijn in het leven geroepen vanwege het aantal grootschalige politieoptredens dat door allerlei omstandigheden de afgelopen jaren is toegenomen. De geluiden uit het werkveld waren dat deze TDA’s bepaalde voordelen bieden die de druk op de organisatie zouden kunnen verlagen. Bas onderzocht of er betere lokale kennis beschikbaar is, of er meer verbinding is met organisatoren en of dit leidt tot inzet van minder capaciteit.

 • Charel Sioni, Verklaren of niet verklaren: that is the question
  Charel werkt als senior Tactische Opsporing bij de Eenheid Midden-Nederland. Ze heeft onderzoek gedaan naar de mate van verklaren in politieverhoren door verdachten met een licht verstandelijke beperking bij gebruik van risicovolle vraagstellingen en verhoortechnieken door de verhoorder. Het verhoren op deze manier kan de verklaring van verdachte op een negatieve manier beïnvloeden. Ze concludeert dat het gebruik van alle vraagstellingen en verhoortechnieken die zij bekeken heeft afgeraden wordt. Er wordt in bijna alle gevallen te weinig informatie verkregen en er moet ernstig rekening gehouden worden met de invloed op de betrouwbaarheid van de verklaring.

 • Uschi Gerrits
  Uschi werkt als teamcoördinator Veilig & Gezond Werken bij PDC (Limburg). Ze heeft onderzoek gedaan naar de vraag of wendbaar werken binnen haar team bijdraagt aan betekenisvol politiewerk. Wendbaar werken, zoals Agile en Scrum, wint aan populariteit binnen de politie. Uschi kwam tot de conclusie dat de manier van werken binnen een team niet afhankelijk moet zijn van een trend. De juiste methode kiezen vergt een complexe, nauwgezette zoektocht waarbij je rekening moet houden met verschillende factoren. Haar advies is: ga actief en nieuwsgierig onderzoeken wat jouw team nodig heeft.

  Winnaar: Hendrik van der Veen. Lees ook: Scriptie zet spotlight op onderbelicht proces achter internationale mensenhandel


Genomineerden 2021

 • Hilde Spits, Artificial intelligence in de politieorganisatie
  'Mijn afstudeerscriptie voor TROI onderzoekt de waarde van een specifieke AI-filter én de tijdsbesparing die deze filter oplevert voor de operatie. Mijn  scriptie beantwoordt vragen zoals: wat is de waarde van de uitkomsten van de AI-filter? Hoeveel tijd – en dus politiecapaciteit - bespaart de filter? Hilde: 'De resultaten van mijn scriptie zijn meteen toegepast in de politieorganisatie. Collega's kunnen deze nieuwe AI-techniek direct gebruiken. Mijn scriptie zelf is op dit moment nog vertrouwelijk. Maar ik hoop dat veel collega's zelf gaan ervaren hoe effectief AI-tools zijn bij zaaksondersteuning', aldus Hilde.

 • Rob Boom, Police & boas together in the emergency aid?
  'Mijn onderzoek richt zich op de volgende hoofdvraag: Wat zijn de belemmeringen voor de betrokkenheid van de Boa bij de operationele afhandeling van noodoproepen? Het onderzoek verschaft inzicht in de factoren die van invloed zijn op de interorganisationele samenwerking in de operationele praktijk van eerstelijnsorganisaties. Het geeft de belemmeringen aan die Boa's onderkennen in hun samenwerking met de politie bij de afhandeling van hulpverleningsoproepen en hoe politiemedewerkers hier tegenaan kijken. De inzichten uit het onderzoek leveren een bijdrage aan de algemene discussie over operationele samenwerking bij de strafrechtelijke handhaving van de lokale veiligheid en leefbaarheid, en in het bijzonder over de operationele mogelijkheden bij noodoproepen die van oudsher tot de competentie van de politie behoren', vertelt Rob.

 • Naomi van der Linde, Onderzoek naar de ervaringen van niet-initieel opgeleide teamchefs zonder operationele politie-ervaring op een basisteam.
  'In mijn onderzoek is door middel van een kwalitatieve onderzoeksmethode (interviews) inzicht verkregen in hoe het de teamchefs op een basisteam, die geen initiële politieopleiding hebben genoten of geen (ruime) operationele politie-ervaring hebben, vergaat in hun rol als leidinggevende. Hierbij was ruime aandacht voor de wijze waarop zij zijn omgegaan met dilemma's die zij gaandeweg zijn tegengekomen in deze rol. Wat vinden zij cruciaal of wat hebben zij juist gemist om de functie van teamchef op een basisteam goed te kunnen bekleden; is dat de initiële politieopleiding en dus de inhoudelijke kennis en kunde? Is dat de executieve status om op het benodigde draagvlak te kunnen rekenen? Is dat het gevoel voor de bijzonderheden van onze politieorganisatie en -cultuur? Is dat het gedrag dat al dan niet aansluit bij de heersende cultuur en opgave? Is dat de samenstelling van een managementteam, waarin aandacht is voor diversiteit? Of een combinatie van factoren?', geeft Naomi aan.

Winnaar: Hilde Spits


Genomineerden 2020

Winnaar: Pascal Martens

 


Genomineerden 2019

Winnaar: Stan Duijf