Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 • Recent

Politieacademie scriptieprijs

​De politie van vandaag, morgen en overmorgen vraagt om wendbare en weerbare politiemensen. Politiemensen die blijven leren, nieuwsgierig en onderzoekend zijn. De Politieacademie leidt hiertoe op. Het doen van onderzoek is daarbij cruciaal. Het voedt de nieuwsgierigheid en het lerend vermogen van politiestudenten. Het leert hen vanuit verschillende perspectieven naar problemen te kijken. Zo komen zij ook tot onderbouwde inzichten voor verbetering.

Deze onderzoekende en lerende professionals zijn van onschatbare waarde voor de politie. Zij vormen de beste garantie voor doorwerking van nieuwe kennis naar de praktijk. Ze werken immers op het grensvlak van politieonderzoek, politieonderwijs en politiepraktijk. En zijn in staat de brug te slaan tussen deze werelden.

Sinds 2015 reiken we jaarlijks de scriptieprijs uit bij de opening van het politieonderwijsjaar, de eerste maandag van september. Met deze prijs bieden we deze talenten en hun onderzoeksresultaten een podium. Dat verdienen zij en dat verdient de politie. Dat podium draagt bij aan de doorwerking van hun kennis en inzichten naar de praktijk en het onderwijs.

Studenten binnen het Hoger Beroeps Onderwijs van de Politieacademie kunnen door hun schoolleiding worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een scriptieprijs. De voordrachten komen uit de politieopleidingen op hbo en wo niveau:

 • Politiekundige Bachelor
 • Master of Science in Policing
 • Leergang Master Tactisch Leidinggeven
 • Recherchekundige master
 • Master of Crisis and Public Order Management

De deskundige jury met vertegenwoordigers van politiepraktijk, onderwijs en onderzoek beoordeelt de scripties op zowel wetenschappelijke onderbouwing als praktische relevantie.

Genomineerden 2021

 • Rob Boom. Police & boas together in the emergency aid?

 • Naomi van der Linde. Onderzoek naar de ervaringen van niet-initieel opgeleide teamchefs zonder operationele politie-ervaring op een basisteam.

 • Hilde Spits. Artificial intelligence in de politieorganisatie

  Rob Boomrob.jpg

  IV-expert Rob Boom is genomineerd voor zijn scriptie 'Police & boas together in the emergency aid?'

  Noodhulp is sinds lange tijd de kern van de politietaak. Vanaf de jaren negentig is geleidelijk een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden ontstaan in de samenleving met betrekking tot het toezicht en handhaving van de openbare ruimte. De introductie van nieuwe toezichthouders en handhavers is ingegeven door de grotere aandacht voor de onveiligheid in de samenleving en de toenemende druk op de lokale overheden om zichtbaar en doortastend op bedreigingen te reageren. In de gemeenten bepalen de boa's in belangrijke mate het beeld van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, zowel in het publieke domein (op straat plein, markt of in een horecagebied) en in semi-openbare ruimten die in particulier bezit zijn, maar die op grond van hun functie (vrij) toegankelijk zijn voor het publiek (zoals winkel centra). Waar de relatie tussen politie en boa's voorheen werd gedefinieerd in termen van operationele regie, is dit nu gewijzigd in operationele samenwerking om het belang van een goede samenwerking te benadrukken.

  'Mijn onderzoek richt zich op de volgende hoofdvraag: Wat zijn de belemmeringen voor de betrokkenheid van de Boa bij de operationele afhandeling van noodoproepen? Een van de heikele punten in het functioneren van de Boa is de operationele afstemming van het werk met de politie bij de afhandeling van incidenten in de openbare ruimte. De politiemeldkamer heeft een automatische reflex om prioriteit te geven aan 112-oproepen en ze door te sturen naar politie-eenheden, inclusief de leefbaarheidsmeldingen. Het is onvoldoende duidelijk hoe de afhandeling van oproepen in de politionele hulpverlening met inschakeling van de Boa duurzaam kan worden verbeterd. Het is van belang om na te gaan welke percepties en verwachtingen wederzijds bestaan. Door wederzijdse verwachtingen te verhelderen en te toetsen, kan een zekere domein­consensus ontstaan over de taakverdeling tussen de Boa's en de politie.'

  Het onderzoek verschaft inzicht in de factoren die van invloed zijn op de interorganisationele samenwerking in de operationele praktijk van eerstelijnsorganisaties. Het geeft de belemmeringen aan die Boa's onderkennen in hun samenwerking met de politie bij de afhandeling van hulpverleningsoproepen en hoe politiemedewerkers hier tegenaan kijken. De inzichten uit het onderzoek leveren een bijdrage aan de algemene discussie over operationele samenwerking bij de strafrechtelijke handhaving van de lokale veiligheid en leefbaarheid, en in het bijzonder over de operationele mogelijkheden bij noodoproepen die van oudsher tot de competentie van de politie behoren.

  Naomi van der Linde
  naomi.jpgTeamchef Naomi van der Linde is genomineerd voor haar scriptie 'Onderzoek naar de ervaringen van niet-initieel opgeleide teamchefs zonder operationele politie-ervaring op een basisteam.'

  'Voor de Master Tactisch Leidinggeven (MTL) heb ik onderzoek gedaan naar de ervaringen van niet-initieel opgeleide teamchefs zonder (ruime) operationele politie-ervaring op een basisteam. De vraag die mij bezig hield was: is het afronden van de initiële politieopleiding en het opdoen van (ruime) operationele politie-ervaring een vereiste om de functie van teamchef op een basisteam te kunnen bekleden én te kunnen rekenen op de benodigde acceptatie? De organisatie lijkt, op basis van de cijfers, namelijk nog steeds uitsluitend of bij voorkeur initieel opgeleide teamchefs met (ruime) operationele politie-ervaring te plaatsen op basisteams.'

  'In mijn onderzoek is door middel van een kwalitatieve onderzoeksmethode (interviews) inzicht verkregen in hoe het de teamchefs op een basisteam, die geen initiële politieopleiding hebben genoten of geen (ruime) operationele politie-ervaring hebben, vergaat in hun rol als leidinggevende. Hierbij was ruime aandacht voor de wijze waarop zij zijn omgegaan met dilemma's die zij gaandeweg zijn tegengekomen in deze rol. Wat vinden zij cruciaal of wat hebben zij juist gemist om de functie van teamchef op een basisteam goed te kunnen bekleden; is dat de initiële politieopleiding en dus de inhoudelijke kennis en kunde? Is dat de executieve status om op het benodigde draagvlak te kunnen rekenen? Is dat het gevoel voor de bijzonderheden van onze politieorganisatie en -cultuur? Is dat het gedrag dat al dan niet aansluit bij de heersende cultuur en opgave? Is dat de samenstelling van een managementteam, waarin aandacht is voor diversiteit? Of een combinatie van factoren?

  Hilde Spits

  hilde.jpgOperationeel specialist Hilde Spits is genomineerd voor haar scriptie: 'Artificial intelligence in de politieorganisatie.'

  AI, artificiële intelligentie, het lijken misschien buzzwoorden. Maar AI biedt enorme kansen om criminaliteit te bestrijden. Zo krijgen we bijvoorbeeld steeds meer data in onze organisatie, in allerlei verschillende vormen. Tekst, beeld, video, spraakberichten, een gigantische berg informatie waarin waardevol bewijsmateriaal verscholen gaat. Maar hoe maak je daar bruikbare intelligence informatie van? Dit is precies waarbij AI-filters –  ofwel  algoritmes – ons kunnen helpen. TROI maakt laagdrempelige AI-tools waarmee collega's in de operatie razendsnel bergen data kunnen doorzoeken. 'Mijn afstudeerscriptie voor TROI onderzoekt de waarde van een specifieke AI-filter én de tijdsbesparing die deze filter oplevert voor de operatie', aldus Hilde.

  Team Rendement Operationele Informatie (TROI) werkt samen met kennisinstituten zoals het NFI, TNO en het politielab AI. Hilde's scriptie beantwoordt vragen zoals: wat is de waarde van de uitkomsten van de AI-filter? Hoeveel tijd – en dus politiecapaciteit - bespaart de filter? Hilde: 'De resultaten van mijn scriptie zijn meteen toegepast in de politieorganisatie. Collega's kunnen deze nieuwe AI-techniek direct gebruiken. Mijn scriptie zelf is op dit moment nog vertrouwelijk. Maar ik hoop dat veel collega's zelf gaan ervaren hoe effectief AI-tools zijn bij zaaksondersteuning.'

  Genomineerden 2020

Winnaar: Pascal Martens

 


Genomineerden 2019

Winnaar: Stan Duijf