Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Informatieveiligheid en privacybescherming

​De Politieacademie, waarvan de concernlocatie gevestigd is aan de Arnhemseweg 348, 7334 AC te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor persoonsgegevens- en privacy-gerelateerde vragen, of vragen over het onderstaande, zijn wij te bereiken op e-mailadres privacy@politieacademie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. Je naam of adresgegevens bijvoorbeeld. Om te kunnen studeren aan de Politieacademie hebben wij je persoonsgegevens nodig. De Politieacademie verwerkt persoonsgegevens die doelgericht gevraagd zijn en je zelf aan ons verstrekt of hebt laten verstrekken.

Hieronder vind je een overzicht van de (categorieën van) persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Personalia van jouzelf
 • Je contact- en bereikbaarheidsgegevens
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens
 • Persoonlijke gegevens en bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten zoals met betrekking tot gezondheid en welzijn
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Inschrijving voor het onderwijs
 • Om uitvoering te kunnen geven aan onze studie- of werkovereenkomst met jou
 • Om, als dat nodig is, contact op te kunnen nemen
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om na de opleiding naar je ervaringen te kunnen vragen om de kwaliteit van de opleiding continu te kunnen verbeteren. Je kunt hierbij altijd voor een opt-out kiezen
 • De Politieacademie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het rapporteren van opleidingsgegevens.
De Politieacademie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is en wettelijk toegestaan binnen de doelen waarvoor je gegevens aan ons zijn verstrekt.

Persoonsgegevens inzien of corrigeren 

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou door de Politieacademie verwerkt worden of als je daar opmerkingen op hebt, kun je een schriftelijk verzoek richten aan: 

​Politieacademie p/a Politiedienstencentrum
t.a.v. Privacydesk
Postbus 70023
3000 LD Rotterdam.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Voor een veilige kopie van je ID, gebruik de KopieID app van de overheid. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Strikt vanuit de wetgeving heb je ook het recht je gegevens te laten verwijderen, de verwerking te beperken of je gegevens over te dragen aan een ander opleidingsinstituut. Gezien de enorme consequenties die dat zou hebben voor je studie is een dergelijk verzoek natuurlijk niet erg praktisch. De Politieacademie wil je er tevens op wijzen dat, als je van mening bent dat een verzoek of vraag als hierboven in eerste instantie niet afdoende door de Politieacademie is afgehandeld, wij je uitnodigen eerst bij de Functionaris Gegevensbescherming (de FG) van de Politieacademie (evt. in vertrouwen) een klacht hierover neer te leggen om te proberen samen tot een oplossing te komen. Als dat niet tot een bevredigende uitkomst leidt kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht neerleggen of aan de bestuursrechter een onafhankelijk oordeel vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Politieacademie deelt jouw gegevens in principe niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Politieacademie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@politieacademie.nl.

Een datalek melden

Een datalek is een situatie waarbij persoonsgegevens in handen vallen van iemand die deze niet zou mogen hebben. Oorzaak is een beveiligingsprobleem. Dit kan zowel door menselijk handelen als digitaal zijn ontstaan. Denk hierbij aan een rondslingerende USB-stick of papieren klantenlijst, een cyberaanval, een e-mail met de verkeerde geadresseerde, maar ook gestolen hardware.  
 
De Politieacademie doet natuurlijk zijn best om de privacy van alle betrokkenen te beschermen maar kan dat niet alleen. Wees zelf ook bewust van hoe je omgaat met gevoelige data en meld het als zich mogelijk een lek voordoet. Een datalek kun je melden door het formulier op het politieintranet in te vullen via zelf regelen > datalek melden.

Ons gebruik van cookies

De Politieacademie gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dat kan echter nadelige gevolgen hebben voor de werking van de website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wet open overheid (Woo)

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) komen te vervallen en is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. In de Woo is gesteld dat eenieder recht heeft op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te stellen, behoudens bij wet gestelde beperkingen. De Woo waarborgt je recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat je inzage hebt in het overheidshandelen en dat je kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is in principe altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Je kunt een Woo-verzoek aanvragen via woo@politieacademie.nl​