Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Kenniscentrum Mens & politieorganisatie

De sector Kennis & Onderzoek van de Politieacademie beoogt met kenniscentra kennis- en onderzoeksresultaten zichtbaar te maken en te laten doorwerken. En daarnaast het faciliteren van samenwerking met de praktijk, het onderwijs en andere partners. 

Wat doet het kenniscentrum?

Het kenniscentrum Mens & politieorganisatie richt zich op versterking en vernieuwing van de politieprofessie door de politieprofessional en -organisatie te verrijken met onderzoek naar menselijk gedrag in politiecontext, de maatschappelijke betekenis van dit gedrag en het ontwikkelen van handelingsperspectieven. Het gaat hierbij om de ontwikkeling en doorwerking van kennis ten behoeve van en in uitwisseling met onderwijs, praktijk en beleid op het gebied van weerbaarheid, diversiteit, integriteit en politieonderwijs. Tegelijkertijd functioneert het kenniscentrum Mens & politieorganisatie als kennisknooppunt en werkplaats voor partners binnen en buiten de politie. 

Beeldmerk kenniscentrum MPO.JPG

Ambitie  

De ambitie van het kenniscentrum Mens & politieorganisatie is het ontketenen van (zelf)onderzoek bij de Nederlandse politie. Dat doet het centrum door systematischer bewustwording te stimuleren dat 'evidence-based policing' óók vraagt om het op het eigen, interne functioneren toe te passen.

Onderzoekslijnen

Het kenniscentrum richt zich op vijf onderzoekslijnen.

1.       Politiemens in organisatiecontext: professionele weerbaarheid

Leiders onderzoekslijn: Marieke van der Ark en Teun-Pieter de Snoo

De onderzoekslijn professionele weerbaarheid richt zich op het inzichtelijk maken en verbeteren van professionele weerbaarheid van politiemensen. Biologische, psychologische en morele aspecten van weerbaarheid worden in onderlinge samenhang onderzocht. De ambitie is om zowel praktische als fundamentele kennis te verwerven die bijdraagt aan de strategische doelstellingen gericht op weerbare en wendbare professionals. Afhankelijk van de aard van het onderzoek, werken uitkomsten door richting individuele politiemedewerkers (zoals handvatten na een ingrijpend incident), leidinggevenden (zoals psychosociale richtlijnen, tools voor debriefen), docenten (zoals ontwikkelen lesmateriaal) en beleidsmakers (zoals preventiebeleid PTSS).

2.       Politiemensen in interactie: diversiteit en divers vakmanschap

Leider onderzoekslijn: Maike Gieling

Deze onderzoekslijn richt zich op politiemensen in interactie en meer specifiek rondom de thema's diversiteit en inclusie. De ambitie is om middels onderzoek zowel praktische als fundamentele kennis te verwerven die bijdraagt aan de strategische doelstellingen zoals benoemd in het visiedocument 'politie voor iedereen'. Aansluiting is onder andere met onderzoekslijn politieonderwijs op het thema divers vakmanschap en buiten het kenniscentrum onder andere in het project Schurende Verschillen.

3.       Politieorganisatie in mensencontext: integriteit

Leider onderzoekslijn: Nanette Slagmolen en Nikita Rombouts

De onderzoekslijn politieorganisatie in mensencontext richt zich (momenteel) op het thema integriteit. De focus van onderzoek zal liggen op zingevings- en wezensvragen en minder op instrumentele of juridische vraagstukken. De ambitie is om zo een slag te maken in het verdiepend kijken naar integriteit. Onderzoek zal zich bijvoorbeeld richten op waartoe het disciplinair onderzoek er is en hoe verschillende aspecten van integriteit in het (politie)systeem op elkaar inwerken. Welke betekenis hebben kaders en regels? Welk effect hebben kaders en regels op gedrag of hoe gedrag wordt geïnterpreteerd? Het streven is om onderwijs en praktijk te ondersteunen in wat nodig is op het gebied van integriteit, waaronder bewustzijnsontwikkeling.

4.       Politieonderwijs

Leider onderzoekslijn: Jolanda Botke

De onderzoekslijn Politieonderwijs richt zich op de kwaliteit van het Basis en Voorgezet onderwijs van de Politieacademie. Focus van onderzoek is evaluatie van de opbrengsten uit de eerste drie onderzoekslijnen voor het onderwijs aan de PA. Voor het Basis Politieonderwijs (BPO) betreft dit een samenwerking met de practoraten (te starten met practor divers vakmanschap). Voor het onderzoek binnen het Vakspecialistisch Onderwijs (VPO) zal bekeken worden per onderzoekslijn (1 t/m 3) welke onderwijsproducten voorrang krijgen om transfer (van het geleerde naar de toepassing) te onderzoeken. De ambitie is om de verbinding tussen wetenschap en onderwijspraktijk met deze onderzoekslijn te stimuleren. Deze onderzoekslijn beoogt een kwaliteitsimpuls te geven aan het Politieonderwijs, met oog voor verschillende fases van de PDCA-cyclus.

Integratie onderzoekslijnen 

Leider integratielijn: Annika Smit

Met onderzoekslijnen 1 t/m 4 beogen we de stap te maken van multidisciplinair (combinatie van disciplines) naar interdisciplinair onderzoek (wederzijdse beïnvloeding van verschillende disciplines). De integratielijn levert vervolgens een bijdrage aan trans disciplinair onderzoek: hier ontstaat ruimte voor het ontwikkelen van een nieuwe mensgerichte discipline. De sociale wetenschappen, bèta-wetenschappen en studie van het recht komen samen in een nieuw vakgebied, specifiek gericht op politie. Deze integratielijn zorg voor meer synthese van verschillende onderzoeksvragen en –resultaten, hetgeen noodzakelijk is om prangende praktijkvragen van politie over het functioneren van mensen, recht te doen in hun rijke en gelaagde maatschappelijke context. Samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek (filosofisch, constructtheoretisch) en de Radboud Universiteit (Sociale Wetenschappen i.c.m. Recht) voorziet binnen deze lijn voor kritische toetsing en specialistische aanvulling van disciplines.

Samenwerkingen

Binnen het kenniscentrum Mens & politieorganisatie wordt er samengewerkt met diverse partners, zoals:

Contact 

Het kenniscentrum Mens & politieorganisatie is te bereiken via:

Producten