Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Raad van Advies

​​​​​​​De Politieacademie heeft een Raad van Advies die ingesteld is op basis van de artikelen 77 tot en met 80 Politiewet 2012. 

De Raad van Advies, als intern adviesorgaan, adviseert de directeur van de Politieacademie en zijn plaatsvervanger over de taakuitvoering door de Politieacademie. Hierbij hanteert de raad van advies de maatschappelijke opdracht van de Politieacademie als uitgangspunt voor zijn advisering. 

De Raad van Advies is een formeel orgaan van de Politieacademie in de zin van de Kaderwet ZBO’s. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de raad van advies een jaarverslag opstelt en aan de minister toezendt. De kaderwet geeft geen regels voor de vorm of inhoud van het jaarverslag van de Raad van Advies Politieacademie.

De Raad van Advies bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. De voorzitter en de leden worden benoemd, herbenoemd, geschorst en ontslagen bij Koninklijk Besluit voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd. Bij de samenstelling van de Raad van Advies Politieacademie wordt ervoor zorg gedragen dat deskundigheid op het terrein van de politie, onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek is geborgd. 

Raad van Advies Politieacademie

De heer mr. J. van der Vlist, voorzitter 

Hans van der Vlist CCC (commissaris, consultant, coach) 
Voorzitter Audit commissie Nationale Politie
Voorzitter Audit adviescommissie UWV 
Lid Raad van Commissarissen Parnassia Groep 
Voorzitter Stichting Leenrecht

Mevrouw drs. M. Riemersma

Lid College van Bestuur Drenthe College
Bestuurslid Stichting Kwaliteitsnetwerk MBO
Bestuurslid VNO-NCW Drenthe
Lid Raad van Toezicht van ZINN (Zorgorganisatie Noord Nederland)

Mevrouw drs. I.C. Bryan Managing director Fox-IT 
Managing director NCC Europe/ CEO Fox-IT (hoofdfunctie)
Bestuurslid Global Forum on Cyber Expertise
Bestuurslid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Voorzitter Anti-Abuse Netwerk
Lid Raad van Toezicht Instituut Clingendael
Lid Raad van Advies Nationaal Archief
Lid begeleidingscommissie Citrix, Onderzoeksraad Voor Veiligheid
Lid Adviescommissie Landelijke Eenheid (‘Commissie Schneiders’)

De heer mr. H.M. de Jong

Voorzitter Raad van Toezicht van ZAAM (VO-Amsterdam)
(waarnemend) bestuursvoorzitter Regieorgaan SIA (NWO- fonds praktijkgericht onderzoek)
Lid programmaraad Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
Docent Strategie en Organisatieontwikkeling, masteropleiding Publiek Management, Universiteit
Twente

De heer S. Mbarki 

Wethouder Gemeente Amsterdam 
Lid Raad van Toezicht Regio College 
Trainer, Adviseur Diversiteit & Inclusie, Behrgroep Nederland

Bijlagen:​