To main content

Privacyverklaring 

Politieacademie
Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn  

De Politieacademie verzamelt en verwerkt gegevens. Met al die gegevens gaan wij integer om, met respect voor ieders privacy en met de grootst mogelijke zorg. In deze privacyverklaring laten we zien met welk doel we gegevens verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat jouw rechten zijn. 
 
De Politieacademie houdt zich voor privacy aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).   

1. Verwerkingsverantwoordelijke 

De directeur van de Politieacademie  is zoals we dat noemen, de verwerkingsverantwoordelijke. Hij bepaalt met welk doel en met welke middelen, hoe en welke gegevens de Politieacademie verwerkt. De verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen aan privacywet- en regelgeving.  

Verwerkers en verwerkersovereenkomsten 

De Politieacademie kan niet alle verwerkingen van gegevens zelf uitvoeren. Soms besteden wij dit uit aan een andere partij: de verwerker. Om ervoor te zorgen dat deze verwerker voldoet aan de privacywet- en regelgeving en onze beleidsnormen stellen we een verwerkersovereenkomst op. 

2. Waarvoor verwerkt de Politieacademie persoonsgegevens? 

Voor het verwerken van persoonsgegevens voor onze interne bedrijfsvoering is de AVG van toepassing. Bijvoorbeeld de personeelsadministratie, studentenadministratie, klachtenafhandeling, ICT-voorzieningen, marketing en communicatie. 

3. Privacy en Security by design en gegevensbeschermingseffectbeoordeling 

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten is privacy en informatiebeveiliging een belangrijk aandachtspunt. Dat wil zeggen dat we al in de beginfase van een ontwerp nadenken over privacy verhogende maatregelen: Privacy en Security by design. 
 
Als dat nodig is, voeren we een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) uit. We toetsen dan vooraf wat de effecten van de gegevensverwerking zijn op de gegevensbescherming van studenten en medewerkers van de Politieacademie. Blijkt er een hoog risico te zijn op inbreuk op de persoonlijke levenssfeer? En kunnen we dit risico  niet afdekken? Dan leggen we de verwerking voor advies voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

4. Autorisaties en informatiebeveiliging 

Autorisaties 

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn, krijgen toegang tot gegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van andere bedrijven. Zij krijgen alleen toegang tot die gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met studenten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van studenten. De Politieacademie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Informatiebeveiliging 

De Politieacademie neemt passende maatregelen – technisch en organisatorisch – om persoonsgegevens te beschermen tegen: 

 • Ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking
 • Opzettelijk verlies
 • Vernietiging
 • Beschadiging

5. Bewaartermijnen 

In de AVG staan geen concrete bewaartermijnen genoemd. Bij de Politieacademie bewaren we persoonsgegevens zolang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. We houden ons hierbij aan de selectielijsten van de Politieacademie. Belastinggegevens bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar. Of we bewaren gegevens zolang op grond van de archiefwet is vereist. Maar we bewaren gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Soms gelden er andere wetten die een bepaalde bewaartermijn vaststellen. Hieraan moet de Politieacademie zich houden.  
  
AVG-gegevens bewaren we zoals staat in de selectielijsten van de Politieacademie. Belastinggegevens bewaren we bijvoorbeeld 7 jaar. 

6. Verwijderen en vernietigen 

De AVG maakt geen onderscheid tussen verwijderen en vernietigen. We mogen gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Daarna moeten we ze vernietigen. Hoe lang we de gegevens bewaren verschilt per verwerking.

7. Delen van gegevens 

De Politieacademie deelt jouw gegevens eigenlijk nooit met derden. We doen dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Of als we moeten voldoen aan de wet. Er zijn  bedrijven die jouw gegevens gebruiken in onze opdracht. Met hen sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen we ervoor dat zij jouw gegevens net zo goed beveiligen en vertrouwelijk om gaan jouw gegevens. De Politieacademie blijft ook in die situatie verantwoordelijk voor het gebruik van jouw gegevens.

8. Rechten van betrokkenen 

De persoon van de persoonsgegevens zijn, noemen we de betrokkene. De betrokkene heeft een aantal rechten, zoals het recht op: 

 • Inzage
 • Rectificatie
 • Gegevenswissing/vernietiging
 • Bezwaar 

Wil je gebruik maken van een van de hierboven genoemde rechten? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar: 

​Politieacademie p/a Politiedienstencentrum 
t.a.v. Privacydesk
Postbus 70023 
3000 LD Rotterdam

Stuur een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Zo kunnen we checken dat jij het verzoek stuurt. Jouw foto en BSN kun je hierbij afschermen. Met de KopieID-app kun je dit veilig doen.  

Je kunt op dit moment alleen schriftelijk verzoek indienen. Komt een verzoek per e-mail bij ons binnen? Dan kunnen we dat verzoek helaas niet in behandeling nemen.

9. Toezicht 

9.a. Functionaris voor gegevensbescherming (FG) 

De Politieacademie heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. Deze functionaris signaleert en adviseert de Politieacademie hierover.  

Ben je van mening dat de Politieacademie jouw verzoek of vraag over jouw persoonsgegevens niet voldoende heeft afgehandeld? Dan nodigen we jou uit eerst bij de FG een klacht hierover neer te leggen. Dit kun je ook vertrouwelijk doen. De FG probeert dan samen met jou tot een oplossing te komen. Ben je dan nog niet tevreden? Dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.   

Neem contact op met de FG door een e-mail te sturen. 

9.b. Autoriteit Persoonsgegevens 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt als nationale toezichthouder toezicht op de toepassing van de privacywetgeving. Heb je klachten heeft over het gebruik van persoonsgegevens door de Politieacademie? Dan kun je bij de AP terecht. 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ  DEN HAAG 
Tel: 0900-2001201 

10. Het gebruik van persoonsgegevens op de website van de Politieacademie 

In de formulieren op deze website vragen wij in ieder geval altijd naar jouw naam, en e-mailadres. Dit zijn verplichte velden. om in te vullen. Wij hebben deze gegevens nodig om contact je op te nemen. Bijvoorbeeld als je een vraag hebt gesteld en wij jou antwoord willen geven. 
 
Voor de meting van webstatistieken verzamelt de Politieacademie anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kunnen wij de website verbeteren. Bezoekers kunnen dan gezochte informatie makkelijker vinden. Daarnaast kunnen wij door de webstatistieken onze dienstverlening verder verbeteren. De verzamelde gegevens gebruiken wij niet voor een ander doel  en geven wij ook niet aan derden. 
 
Het gaat om de volgende gegevens: jouw IP-adres, het adres van jouw internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer of Safari), het tijdstip en de duur van jouw bezoek en welke pagina's je hebt bezocht. De website maakt ook gebruik van cookies.

11. Wet open overheid (Woo)

Sinds 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). De Woo regelt het recht op toegang tot informatie over alles wat de overheid doet en besluit. Staat sommige informatie over het beleid en uitvoering van de Politieacademie niet op de website? Dan kan iemand een verzoek indienen tot het openbaar maken van overheidsinformatie. Dit heet een Woo-verzoek. 

 • De Woo regelt het recht op toegang tot overheidsinformatie.
 • De Woo verplicht de overheid om informatie openbaar te maken, bijvoorbeeld op de website. Dit heet ‘actieve openbaarmaking’.
 • Soms wordt overheidsinformatie niet openbaar gemaakt, omdat de Woo of een andere wet bepaalt dat de informatie hiervoor niet geschikt is. 
 • Zijn bepaalde documenten niet openbaar gemaakt? Dan kunnen de documenten met een zogenaamd ‘Woo-verzoek’ opgevraagd worden. Dit heet ‘passieve openbaarmaking’.
 • Zo zorgt de Woo ervoor dat iedereen kan zien wat de overheid doet.  

De Woo geldt ook voor de Politieacademie. Vertrouwelijke of privacygevoelige informatie maakt de Politieacademie niet openbaar. Meer informatie over de Woo staat op de website van de Rijksoverheid.   

Een Woo-verzoek vraag je aan door een e-mail te sturen.

12. Privacy bij solliciteren 

Je kunt via deze website solliciteren op vacatures bij de Politieacademie. Lees hier meer over privacy bij solliciteren.

13. Vragen over deze privacyverklaring 

Vragen over deze privacyverklaring kun je per e-mail aan ons stellen. 

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 1 februari 2024. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Kijk daarom regelmatig op deze website voor de laatste versie. 

Not found what you were looking for?

This Netherlands Police Academy website uses cookies to make the website work properly. And to analyze the use of the website. We do this completely anonymously. You agree to this when you click 'accept'. Do you click on 'decline'? Then the website will not place these cookies. 

 

More information about the use of cookies on politieacademie.nl can be found in our cookie statement.