Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Wat betekenen de huidige maatregelen voor de Politieacademie?

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 28-4-2020 17:19


Het advies van het RIVM is voorlopig nog steeds blijf zoveel mogelijk thuis. Wanneer je niet hoeft te reizen, doe dat dan niet. Ook de 1,5 meter afstand blijft van kracht. In de week voor 20 mei volgt een nieuw beslismoment.  We moeten voorlopig dus nog volhouden en verder blijven doorontwikkelen en prepareren op onderwijs op 1,5 meter afstand. Het uitgangspunt van de Politieacademie (PA) blijft: waar mogelijk zetten we ons onderwijs op alternatieve wijze en binnen de richtlijnen van het RIVM voort. Daarbij blijft de opgave dat wij politiecollega's klaar stomen voor een vitale functie en binnen de mogelijkheden van verantwoord opleiden kijken naar het doorstarten van het onderwijs. Voor het doorstarten wordt medio mei een vernieuwd protocol ontwikkeld.

Expertgroep onderwijs
De zoektocht naar mogelijke en meerdere vormen van onderwijs binnen de kaders van het RIVM wordt gecontinueerd. Hiervoor is een expertisegroep samengesteld vanuit de verschillende organisatieonderdelen waarbij ook externe expertise wordt benut. De door het crisisteam (SGBO) van de PA ontwikkelde risico's en scenario's over het gedeeltelijk of geheel weer doorstarten van het onderwijs ondersteunen dit proces. Dit geldt niet alleen voor het onderwijs maar ook voor ondersteunende processen en (im)materiele voorzieningen. De eerste goede ideeën voor de 1,5 meter afstand onderwijs hebben we al ontvangen, zoals het hervatten van klassikaal en praktijkonderwijs in kleinere groepen, in wisselende diensten (O,M,A), met wisselende begin- en eindtijden om concentraties of samenscholingen van collega's zo veel mogelijk te voorkomen. Ook is de verwachting reëel dat frontaal onderwijs op school wordt afgewisseld met online leren op afstand.

Basis politieonderwijs (BPO) voor nieuwe politiemedewerkers
In nauwe afstemming met het korps is afgesproken is dat de tertiel-wisseling van week 21 en de nieuwe instroom gaan verschuiven naar week 33. Hierdoor ontstaat ruimte om de gemiste delen van het onderwijs in te halen en de toetsing alsnog te laten plaatsvinden, zowel op school als in de praktijk. De examinering is weer opgestart en wordt steeds verder uitgebreid met als doel studenten te ondersteunen in de voortgang van hun studie. Daarnaast wordt er nagedacht over en geëxperimenteerd met vormen van fysiek vaardigheid onderwijs. Op sommige plekken zijn collega's bijvoorbeeld bezig om fysieke vaardigheid toetsten te maken met 1,5 meter afstand. Een ander initiatief is het oefenen met paspoppen (pepperspray). Voorlopig blijven we zoveel mogelijk afstandsonderwijs verzorgen. Dit doen we ook, waar mogelijk naar de Cariben.  In de komende weken gaan we, in samenspraak met HR en OBT, ons onderwijs en examinering verder uitwerken. De communicatie hierover verloopt via teamchefs van de scholen en de regiedocenten.

Hoger onderwijs
Bij het Hoger onderwijs zijn de voorbereidingen in het kader van de accreditatie deels aangepast aan de omstandigheden. Doordat onderwijs op locatie bijna niet mogelijk is is besloten week 17 te verschuiven naar week 33. Voor hen wordt net als bij het BPO een alternatief introductie programma aangeboden. De groep die in week 33 zou instromen komt te vervallen. Vanuit het team is men druk bezig met het creëren van afstandsonderwijs om zoveel mogelijk examens door te kunnen laten gaan. Er wordt ook nagedacht over de doorstart van het onderwijs.

Overzicht genomen besluiten
Deze week heeft de Politieacademie samen met de operatie besluiten genomen over hoe we de achterstanden gaan inhalen en hoe het onderwijs in 2020 zijn vervolg krijgt. Hierbij gaan we uit van het steeds verder onder controle krijgen van het corona virus. Onderstaand de hoofdlijnen van deze besluiten:

  • De tertiel wissel verschuift van week 21 naar week 33.
  • Het zomerverlof week 29 t/m week 32 blijft in principe gehandhaafd.
  • Tot week 29 kunnen achterstanden worden ingehaald. In overleg tussen docent en klas kan dit ook nog tijdens het zomerverlof.
  • Dit betekent dat ook de nieuwe instroom die gepland is voor week 21, verschuift naar week 33.
  • De nieuwe instroom is reeds aangesteld, er zal een zelfstudiepakket worden samengesteld, zodat men tussen week 21 en 29 alvast wat kan inlezen en doen.
  • Vanaf week 33 komen er geen tertielen 8 meer naar school. Voor deze klassen wordt een lespakket op afstand voorbereid. Dit vraagt veel zelfstandig werken en extra begeleiding in de eenheid. Studenten dienen ook minimaal twee dagen per week gefaciliteerd te worden om aan schoolopdrachten te werken. Op deze manier kunnen de studenten die dit betreft wel hun Allround Politiemedewerker diploma behalen.
  • De volgende tertiel wissel vindt plaats in week 45. Consequentie is dat er twee perioden van 12 weken ontstaan. Het onderwijs op school en in de praktijk zal dus vanaf week 33 een aanpassing behoeven, mogelijk vervallen er onderdelen of wordt eea versneld. Dit zal de komende periode nader uitgewerkt worden.


Vakspecialistisch politieonderwijs (VPO) voor politiemedewerkers
Alle VPO teams hebben gecommuniceerd naar studenten en netwerken in de praktijk dat het onderwijs, al dan niet in de vorm van afstandsleren, en examinering zo veel als mogelijk doorgaat binnen de richtlijnen van het RIVM. Denk hierbij aan motorrijopleidingen, hOvj opleiding en diverse opleidingen voor digitale opsporing. Tot 1 juni wordt er geen fysiek vaardigheidsonderwijs (m.u.v. motorrijonderwijs) verzorgd. Inmiddels zijn verschillende teams met elkaar en met de betreffende netwerken in gesprek op welke wijze ook het fysieke onderwijs weer zou kunnen worden doorontwikkeld. 

Overige opleidingen
Overige opleidingen zoals de PSI, Vrijwilliger Politie en trajecten voor de DKDB/DSI gaan ook gewoon door.

Kennis & Onderzoek
Bij Kennis & Onderzoek lopen de werkzaamheden voor zover mogelijk door. Onderzoek in de praktijk staat wel op een laag pitje. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis en treffen elkaar met regelmaat on line. De Front Office van het Kennis en Informatieknooppunt (KIK) is echter dagelijks geopend van 09.00-12.00 uur om fysiek teruggekomen boeken in te kunnen nemen, bestelde boeken te verzenden naar leners en ingekochte boeken te verwerken. Daarnaast wordt er intensief gewerkt aan de kennisvoorziening rondom Corona. In afstemming met het Nationaal SGBO wordt op verschillende platformen kennis aangeboden voor collega's en partners van de politie. Er wordt momenteel binnen de afdeling onderzocht wat de impact is van Corona m.b.t. de doorlooptijd van de geprogrammeerde onderzoeken. 

Hoe gaan we verder op de langere termijn?
We merken dat er veel vragen zijn over hoe we op langere termijn gaan werken. Dat kunnen we nu niet precies zeggen, net zoals het RIVM kijken we steeds vier weken vooruit. Wat we nu zoveel mogelijk doen is ons onderwijs op punten tijd en plaats onafhankelijk te maken. Daarnaast zijn onze onderwijsteams bezig met waar mogelijk onderwijs op 1,5 meter afstand te verzorgen. We zijn nog druk bezig om te kijken hoe we straks de achterstanden gaan inhalen, zonder dat we onze eigen medewerkers hierin overbelasten. 


Trefwoorden