Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Christianne de Poot hoogleraar aan de VU

Plaatsingsdatum:  

Laatste update: 18-10-2017 11:18

De inaugurale rede op 4 oktober jl. van Christianne de Poot bekrachtigde haar benoeming (per 1 juni 2016) tot bijzonder hoogleraar Criminalistiek aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Christianne de Poot is tevens lector aan het lectoraat Forensisch Onderzoek, een samenwerking tussen Hogeschool van Amsterdam en Politieacademie. Dankzij technologische ontwikkelingen kunnen we sporen die achterblijven na een misdrijf steeds sneller en nauwkeuriger analyseren. Toch is er niet alleen technische kennis nodig om die technologie optimaal in te kunnen zetten maar ook inzicht in, onder andere menselijke factoren, stelt Christianne de Poot in haar oratie ‘'De reconstructie van strafbare feiten”.

Menselijke factoren

De Poot gaat in op de wijze waarop het verhaal over een misdrijf dat door het openbaar ministerie aan de rechter wordt voorgelegd tot stand komt, en over de rol van het sporenonderzoek in dat proces. Door technologische ontwikkelingen worden sporen na een misdrijf sneller en nauwkeuriger geanalyseerd maar om die technologie optimaal in te kunnen zetten en de resultaten ervan goed te kunnen gebruiken is niet alleen technische kennis nodig. Kennis over de wijze waarop misdrijven worden gepleegd en waar sporen kunnen worden gevonden, over het verschil tussen delict-gerelateerde sporen en sporen die niets met het misdrijf te maken hebben, over de waarneming, interpretatie en besluitvorming van professionals in de strafrechtsketen en over de wijze waarop zij met elkaar communiceren is hierbij ook heel belangrijk. Beter inzicht in deze menselijke factoren is nodig om de bijdrage van het sporenonderzoek aan de opsporing en vervolging van misdrijven te verbeteren. 

Integraal proces

Sporen krijgen hun waarde pas echt in combinatie met andere opsporingsinformatie. Nieuwe technieken maken het mogelijk om opsporingsinformatie sneller en beter te integreren. Om dat te kunnen verwezenlijken moet de criminalistiek als wetenschapsgebied, zich meer gaan richten op dit integrale proces. Met haar leerstoel, de onderzoeksgroep en de samenwerking met vele collega’s deskundigen en professionals uit de strafrechtsketen probeert zij dit te verwezenlijken. Zo hopen zij de taak- en disciplinegrenzen weer te slechten en overkoepelend onderzoek te verrichten dat tot nieuwe inzichten leidt. Lees hier de volledige rede.

Doorwerking

Veel resultaten uit de onderzoeken vinden inmiddels nationaal en internationaal hun weg in het onderwijs en naar de opsporingspraktijk. Zo ontwikkelde haar vakgroep onderwijsmateriaal, en hulpmiddelen om rechercheurs te ondersteunen in hun besluitvorming over de inzet van specifieke methoden. Door veel studenten en professionals bij de onderzoeken te betrekken, en veel aandacht te besteden aan kennisoverdracht, hoopt De Poot met onderzoek de reconstructies van strafbare feiten duurzaam te verbeteren. 

Verbinding

De Politieacademie streeft er naar haar onderzoeksfunctie verder te versterken door deze te verbinden met universiteiten en andere kenniscentra. Zij bouwt een netwerk van onderzoekers uit de eigen organisatie, de politiepraktijk en de universitaire wereld. Hiermee kan wetenschappelijk onderbouwde, politiespecifieke kennis worden gecreëerd en gedeeld ten behoeve van politiepraktijk en –onderwijs. De inauguratie van Christianne aan de VU illustreert de verdere ontwikkeling van het onderzoeksnetwerk en geeft er een impuls aan. 

CV Christianne de Poot

Christianne de Poot is linguïst en psycholoog. Ze promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit Amsterdam in de sociale psychologie, op onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Daarna heeft ze acht jaar bij het NSCR onderzoek gedaan naar rechercheprocessen en opsporingsmethoden bij ‘middencriminaliteit’. Ook heeft ze zich daar beziggehouden met geografische daderprofilering en situationele misdaadpreventie. Vanaf 2004 werkt De Poot bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Daar heeft ze onder andere onderzoek gedaan naar forensische en bijzondere opsporingsmethoden, en doet ze ook momenteel nog onderzoek naar criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime en de opsporing daarvan. Naast haar werk bij het WODC en haar bijzondere leerstoel aan de VU is ze sinds 2010 lector Forensisch Onderzoek bij de Politieacademie en de Hogeschool van Amsterdam.


Trefwoorden
hoogleraar Christianne de Poot