Naar hoofdinhoud

Master of Crisis and Public order Management

Bij grote incidenten en crises is een goede voorbereiding, goede samenwerking en professionele sturing  belangrijk. Crisismanagers met voldoende kennis en ervaring zijn daarbij onmisbaar. De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) levert deze deskundigen.

In deze master opleiding gaat het vooral over ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing. Denk aan onderwerpen als:

 • evenementenbeleid (crowd management)
 • dreigende verstoringen van de openbare orde
 • agressie en geweld (onder andere tegen hulpverleners)
 • de aanpak van terrorisme
 • gevaarlijke conflictsituaties, en 
 • grootschalige bedreigingen van de gezondheidszorg
 • Opleidingsvorm: deeltijd
 • Uitstroomniveau: niveau 7, Master hbo
 • Duur van de opleiding: 2 jaar
 • Waardedocument: diploma
 • Locatie:

  externe locatie

Praktische informatie

Toelatingseisen

Je wordt toegelaten tot de opleiding wanneer je:

 • in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma; 
 • een aantal jaar relevante werkervaring hebt. 

Heb je nog niet een aantal jaar geschikte werkervaring? Bespreek dan met een hoofddocent of je de opleiding kunt volgen.  

Heb je geen hbo- of wo-diploma? Dan is het noodzakelijk dat je kunt aantonen dat je hbo werk- en denkniveau hebt. Bij iedere opleiding zijn drie plekken beschikbaar voor deelnemers zonder hbo- of wo-diploma. Maximaal twee van deze drie plekken zijn voor deelnemers van de politie. Hoe kun je jouw hbo werk- en denkniveau aantonen? Upload op de website van het NIPV de rapportage van de capaciteitentest. Deze rapportage heeft een psycholoog die is erkend door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) opgesteld. Een capaciteitentest doet een uitspraak over verbale, cijfermatige en figurale capaciteiten. 

Bekijk hier meer informatie over de toelatingsvoorwaarden en het uploaden van een capaciteitentestrapportage.   

Aanmelden

Werk je nog niet bij de politie en wil je deze opleiding volgen? Kijk dan op kombijdepolitie.nl voor meer informatie.

Studie-uren

Studie-uren

Politieacademie 543 uur
Zelfstudie 423 uur
Examen of toets 714 uur
Totaal 1680 uur

Dagdeel

dagonderwijs

Opleidingscode

MCPOM

OER

Dit is de studiegids van deze opleiding (ST-OER). De studiegids is onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) Politieacademie.

Prijs

42.000 vrij van btw

Inhoud

Voor wie is deze opleiding

De opleiding is voor functionarissen die:

 • werken op tactisch-strategisch niveau bij de overheid of in het bedrijfsleven. Zij hebben of krijgen veiligheidszorg, rampenbestrijding en/of crisismanagement in hun portefeuille;
 • een verantwoordelijkheid hebben bij evenementenbeleid en/of grootschalig optreden.
Dit leer je tijdens de opleiding

De lesdagen en examenopdrachten koppelen we aan acht inhoudelijke modules.

Partners in Veiligheid

In de opleiding leer je om zowel multidisciplinair als kolom doorbrekend te kunnen denken en handelen. Daarvoor is kennis van de verschillende partners in veiligheid belangrijk. We brengen het landschap van crisismanagement in beeld. Hierbij is aandacht voor zowel de algemene als functionele keten. 

Risico en veiligheid

We besteden aandacht aan verschillende aspecten op het gebied van risico’s en (transport)veiligheid. We behandelen de rol van menselijk falen, factoren in risicoprofielen en de achtergronden van de veiligheidscultuur. 

Public order Management

We behandelen de theoretische achtergronden van public order management met casussen uit de praktijk. Je leert over de juridische basis, gedrag in menigten, terrorisme en publiek vertrouwen. Ook ongewenst gedrag tegen hulpverleners en evenementenveiligheid zijn onderwerpen.

Crisismanagement

We behandelen de theoretische achtergronden van crisismanagement met  praktijkcasussen. Ook de internationale invalshoek krijgt aandacht. Je leert over de aanpak van crisis (veerkracht), crisis governance, operationeel crisismanagement en het crisisbeheersingsbeleid. Ook gezondheidscrisis, cybercrisis en de ongekende crisis zijn onderwerpen.

Politiek bestuurlijk krachtenveld

We bespreken het politiek-bestuurlijk krachtenveld vanuit meerdere invalshoeken. Hierbij kijken we ook naar de verhouding met de operationele diensten. Democratie en het politieke systeem komen aan bod. Maar ook besluitvorming, netwerken en processen en informatiemanagement. 

Evalueren in de crisisbeheersing

Je leert hoe je kunt evalueren. Hiermee kun je evaluaties op kwaliteit en bruikbaarheid beoordelen. Zo kun je een actieve bijdrage leveren aan kwaliteitsmanagement. Ook besteden we aandacht aan hoe (opgeleverde) evaluatieproducten impact kunnen hebben, zodat suggesties en aanbevelingen daadwerkelijk worden geïmplementeerd en gemonitord in de praktijk.

Methoden van onderzoek

Je werkt toe naar het schrijven en verdedigen van de masterthesis. 

Samenwerken en professionele groei

Met zelfanalyse, reflectie én intervisie vergroot je de kennis over jouzelf en jouw functioneren. Deze kennis is belangrijk bij de samenwerking in teams. En bij het kunnen functioneren in diverse rollen, situaties en groepsdynamische processen.

De opzet van de opleiding

De opleiding heeft ongeveer zeventig lesdagen. De rest van de tijd besteed je aan zelfstudie. En maak je opdrachten en voer je examenopdrachten uit. Een aantal opdrachten voer je uit in een multidisciplinair team). 

De MCPM is een opleiding die niet specifiek opleidt voor een functie. Het accent ligt op ramp- en crisismanagement en gevaarbeheersing. Een multidisciplinaire aanpak is hierbij altijd het uitgangspunt. In de opleiding staat de integratie van analytische inzichten en praktijkgerichte vaardigheden centraal. Hiervoor maken we veel gebruik van cases, presentaties en groepsopdrachten. De inhoud bepalen we ook door reflectie op de dagelijkse praktijk en de ervaringen van jouzelf. Jouw actieve deelname en inbreng in de lessen is daarom belangrijk.

Ervaren professionals uit de praktijk geven de lessen. Door inspirerende sprekers en groepsopdrachten krijg je een kundige en frisse blik op het vak. Dit kun je direct tijdens het werk toepassen. De opleiding stimuleert je om multidisciplinair te denken én te werken.

Studiebegeleiding 

Een hoofddocent begeleidt je tijdens de opleiding. De hoofddocenten zijn bijna altijd aanwezig tijdens de lesdagen. Ze besteden aandacht aan de leerdoelen die je zelf hebt benoemd in jouw persoonlijke ontwikkelplan. Je voert drie voortgangsgesprekken en één eindgesprek met de hoofddocent. Het eerste voortgangsgesprek vindt op jouw werkplek plaats. Hierbij is jouw leidinggevende het eerste half uur aanwezig. Dit is om kennis te maken en af te stemmen. 

Toetsing en examinering

Elke module sluit je af met minimaal één examenopdracht. Aan het einde van de opleiding schrijf je een masterthesis. Deze verdedig je tegenover een beoordelingscommissie.

Het examenprogramma bestaat uit 60 studiepunten verdeeld over de volgende examenopdrachten:

 1. Persoonlijk ontwikkelplan (1 studiepunt)
  Je stelt een persoonlijk ontwikkelplan op waarin jouw leerdoelen centraal staan. Je motiveert je keuze voor jouw persoonlijke leerdoelen en operationaliseert ze op basis van de resultaten uit jouw ontwikkelassessment.
 2. Betoog partners in veiligheid (4 studiepunten)
  Je schrijft een betoog over de ontwikkeling van crisismanagement in Nederland. Je neemt hierbij een standpunt in.
 3. Uitvoeren risicoanalyse (4 studiepunten)
  Je maakt in een groepsverband  een analyse van een incident. Je beschrijft oorzaken en gevolgen en komt tot gedegen aanbevelingen.
 4. Schriftelijk tentamen Public order Management (6 studiepunten)
  Je maakt een individuele kennistoets met open vragen over public order management.
 5. Beschouwend essay crisismanagement (6 studiepunten)
  Je schrijft een beschouwend essay. Hierin leg je een link met de theoretische onderdelen die in de module crisismanagement aan bod kwamen. Je gebruikt hiervoor een realistische casus uit de praktijk.
 6. Schrijven reflectieverslag (2 studiepunten)
  Je schrijft een reflectieverslag over het eerste jaar van de opleiding. Je reflecteert op jouw professionele ontwikkeling, persoonlijk functioneren en de voortgang van jouw leerdoelen.
 7. Internationaal vergelijkend onderzoek (8 studiepunten)
  In groepsverband voer je een internationaal vergelijkend onderzoek uit. Hierin belicht je gevaar- en crisisbeheersing vanuit een internationaal perspectief.
 8. Bestuurlijk adviseren (6 studiepunten)
  Je brengt een bestuurlijk advies uit op basis van een (netwerk- en stakeholders) analyse.
 9. Schrijven plan van aanpak onderzoek (4 studiepunten)
  Je schrijft een plan van aanpak voor een onderzoek. 
 10. Evalueren in de crisisbeheersing (6 studiepunten)
  In groepsverband laat je zien dat je in de praktijk van de crisis- en gevaarbeheersing een evaluatie kunt uitvoeren. Je kunt een multidisciplinaire oefening of inzet inhoudelijk en methodisch voorbereiden en uitvoeren. 
 11. Schrijven eindverslag en voeren eindgesprek (2 studiepunten)
  Je schrijft een eindverslag over de hele opleiding en voert een eindgesprek over de inhoud. In dit gesprek reflecteer je op jouw professionele ontwikkeling en persoonlijk functioneren.
 12. Schrijven masterthesis (10 studiepunten)
  Je schrijft individueel een masterthesis en legt verbinding tussen theorie en praktijk. Je benadert de praktijk vanuit de theorie. En je beschrijft de resultaten van deze verdieping op een heldere en logische manier. 
 13. Verdedigen masterthesis (1 studiepunt)
  Je verdedigt de masterthesis tegenover een beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit twee (externe) examinatoren. Je legt een wetenschappelijk verantwoorde verbinding tussen theorie en praktijk. Daarnaast verdedig je het proces en het product op een heldere en logische manier.

Je kunt geen vrijstellingen krijgen voor examenopdrachten. De examenopdrachten 1 tot en met 10 moet je eerst met een voldoende hebben afgerond. Pas daarna kun je examenopdracht 12 inleveren. Examenopdracht 13 kun je pas doen als je een voldoende hebt gehaald voor examenopdracht 12. 

Zo ga je studeren

Evaluatie van de opleiding

De Politieacademie beoordeelt regelmatig het onderwijs, de begeleiding van studenten en de examens. Het doel is om de opleiding te verbeteren. Tijdens en direct na de opleiding vragen we jou digitaal in te vullen hoe je de opleiding hebt ervaren. Later vragen wij je nog een keer een beoordeling in te vullen. We gebruiken jouw mening om te bekijken of de opleiding aansluit bij de praktijk.

In de opleidingscommissie kun je als student met docenten, de praktijk en alumni meedenken over de inhoud van het onderwijs. Ook kun je meedenken hoe we de kwaliteit nog beter kunnen maken.

Programma

Jaar 1 

De modules Partners in Veiligheid, Risico en veiligheid, Public order Management en Crisismanagement staan in het eerste leerjaar gepland. Ook starten de modules Methoden van Onderzoek en Samenwerken en professionele groei in dit jaar.

Jaar 2  

In het tweede leerjaar lopen de modules Methoden van Onderzoek en Samenwerken en professionele groei door. Ook staan de modules Politiek bestuurlijk krachtenveld en Evalueren in de crisisbeheersing gepland. In de laatste maanden van de opleiding voer je een onderzoek uit op basis waarvan je jouw thesis schrijft en verdedigt. 

Na de opleiding

Resultaat

Het doel van de MCPM is dat je na de opleiding nog beter kunt bijdragen aan de bescherming ban de openbare orde en veiligheid. Je hebt meer kennis en vaardigheden die je kunt gebruiken i je reguliere werkzaamheden. Je kunt werken als een functionaris op masterniveau in de crisisorganisatie. 

Na het behalen van de masterthesis en de verdediging krijg je een erkend getuigschrift. 

Aan het werk

Heb je de opleiding afgerond? Dan kun je zowel in de voorbereiding als tijdens gevaar- en crisisbeheersing een rol te spelen.

Bij de voorbereiding gaat het om:

 • de inhoudelijke ontwikkeling en deelname aan oefeningen en simulaties;
 • het aansturen of bijdragen aan planvorming;
 • het deelnemen aan risico-assessments en evaluatietrajecten;
 • het opzetten en in stand houden van een multidisciplinair netwerk. 

Bij gevaar- en crisisbeheersing kun je binnen een operationele en tactische setting werken. En je kunt advies geven aan en deelnemen in een bestuurlijke setting.

Meer weten over deze opleiding? 

Ben je benieuwd of deze opleiding bij jou past of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar het NIPV. 

Startdata

Startdata
Startdatum Lesdagen Locatie Beschikbare plekken Startmomentcode
10 januari 2025 vrijdagen externe locatie Deze informatie is (nog) niet beschikbaar n.v.t.
NVAO logo

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Niet gevonden wat je zocht?

Deze website van de Politieacademie gebruikt cookies om de website goed te laten werken. En om het gebruik van de website te analyseren. Dit doen we volledig anoniem. Je gaat hiermee akkoord als je op ‘accepteren’ klikt. Klik je op ‘weigeren’? Dan plaatst de website deze cookies niet.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies op politieacademie.nl lees je in onze cookieverklaring.