Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Strategisch leidinggeven aan grootschalig en bijzonder optreden (GBO)

Algemeen

Als algemeen commandant ben je verantwoordelijk voor en geef je leiding aan de staf grootschalig & bijzonder optreden. In voorkomende gevallen maak je deel uit van het Regionaal Operationeel Team. Je draagt zorg voor de afstemming met en tussen de chefs GBO, de bestuurlijk/justitieel verantwoordelijken en met de partners. Geplande SGBO’s bereid je samen met de staf zorgvuldig voor. Tijdens de uitvoering van een, al dan niet geplande GBO, overleg je voortdurend met het bevoegd gezag (korpsleiding, burgemeester en hoofdofficier van justitie, danwel afgevaardigden hiervan), de staf GBO en partners. Je beoordeelt de plannen van aanpak en bewerkstelligt overeenstemming binnen de staf GBO. Je brengt advies uit aan het bevoegd gezag en geeft leiding aan de chefs GBO. Je maakt keuzes en neemt beslissingen die bijdragen tot een goede uitvoering van het GBO. De omstandigheden waarin je jouw werk moet uitvoeren kunnen hectisch zijn: je staat onder hoge druk en het afbreukrisico is veelal groot.
Deze opleiding wordt opgenomen in het samenhangend stelsel “Strategisch leidinggeven aan grootschalig en bijzonder optreden”.
Doelstelling van de opleiding is dat je aanvullende competenties verwerft om tijdens een GBO te kunnen functioneren als strategisch leidinggevende aan het GBO.

Voor wie

Politiemedewerkers die aangewezen worden als strategisch leidinggevende aan een grootschalig en bijzonder optreden (GBO). 

Opbouw

Je volgt de module in twee perioden van een week. In de eerste week gaan strategisch leidinggevenden in op het leidinggeven aan een grootschalig en bijzonder optreden. Om je zoveel mogelijk in praktijksituaties te laten functioneren, wordt in deze periode gebruik gemaakt van realistische casuïstieken. De oefensituaties benaderen de praktijk in aard van de situatie en diversiteit. Je past de geleerde competenties toe in een korpsopdracht bij een grootschalig en bijzonder optreden, dan wel een oefening. 
In de tweede periode verwerf je competenties tijdens authentieke simulaties, waarbij strategisch leidinggevende en tactische leidinggevenden van verschillende processen participeren. Hierbij ontwikkel je aanvullende competenties als samenwerken, adviseren aan de leidinggevende, functioneren onder druk en het opereren in de politiek-bestuurlijke context.

Resultaat

Je bent in staat om:

  • Relevante informatie voor het grootschalig en bijzonder optreden te beoordelen.
  • De situatie in te schatten en op basis daarvan de staf GBO samen te stellen, rekening te houden met o.a. de aard en omvang van het optreden en de potentiële risico’s.
  • De beleidsuitgangspunten en tolerantiegrenzen in overleg met het bevoegd gezag te bepalen, rekening te houden met maatschappelijke impact en politieke gevoeligheden.
  • Realistische scenario's te bedenken, oplossingsrichtingen te formuleren en de consequenties van acties door te redeneren naar andere deelprocessen.
  • Een strategisch plan en draaiboek te (laten) ontwikkelen, duidelijk de doelstellingen, opdrachten en juridische en operationele kaders aan te geven.
  • Te overleggen en af te stemmen met bevoegd gezag, (keten)partners en organiserende partijen.
  • Leiding te geven aan de staf GBO, afhankelijk van de situatie en personen verschillende leiderschapsstijlen toe te passen.
  • Het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd te adviseren, de consequenties van zijn adviezen overzien en overtuigingskracht tonen.
  • Onder druk de juiste besluiten te nemen, prioriteiten te stellen en verschillende belangen zorgvuldig af te wegen.
  • Zorg te dragen voor de evaluatie binnen de staf GBO en reflectie te bewerkstelligen.

Praktische informatie

Code: 6200229.005
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 84 sbu
Instituut: 68 sbu
Korps: 8 sbu
Zelfstudie: 4 sbu
Proeve: 4 sbu

Duur: 1-2 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 9.632,00

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor de aanwijzing van Algemeen Commandanten kan de eenheidsleiding (Sectorhoofd DROS/DLOC) putten uit de executieve medewerkers die de volgende functies bekleden of recent bekleed hebben:

• Sectorhoofd;

• Teamchef C;

• Operationeel Specialist C en hoger.

De eenheidsleiding kan besluiten medewerkers met andere functies aan te wijzen in de rol van Algemeen Commandant.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.