VOL: NIK themadag

Hiermee nodigen wij u uit voor de 70e themadag van het Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit (NIK), die plaatsvindt op donderdag 19 januari 2017, met als thema:

Vuurkracht
Zware wapens en extreem geweld in de samenleving

Terroristische aanslagen, liquidaties, zware overvallen. Bij steeds meer vormen van criminaliteit wordt gebruik gemaakt van zware (automatische) wapens. Daarnaast groeit ook het aantal vondsten van dit soort wapens. In Nieuwegein trof men een grote partij vuurwapens aan en kwam er ook zicht op een 'liquidatiebende' die als een uitzendbureau voor moord te werk ging. Als politie moeten we een antwoord hebben op deze vormen van extreem geweld. Wat betekent dit voor ons? Is er een verband tussen de wapenhandel en de dreiging van terrorisme? Hoe wapenen / trainen wij ons tegen de dreiging van terreur en zware wapens? Hoe staat het met onze informatiepositie? Hoe krijg je zicht op signalen van radicalisering in de wijk?

Deze NIK-themadag staat in het teken van wapens en extreem geweld. Van wetgeving tot training, van gevaarlijke eenling tot terroristische cel en van informatie tot reactie.

De themadag vindt plaats in congrescentrum De Reehorst in Ede. Deelname aan deze dag is gratis. Voor de inhoud van deze dag verwijzen wij u naar het programma en de beschrijvingen van de workshops, die u bijgaand aantreft. U kunt zich aanmelden voor deze dag via eenmalige inschrijving of uw PKN account. Klikt u hiervoor in het menu "inschrijven".

Aan de hand van een verdeelsleutel per eenheid en de volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen wordt de groep deelnemers voor deze dag samengesteld. Ons advies is zo spoedig mogelijk in te schrijven, want het aantal deelnemers is aan een maximum verbonden. Uiterlijk een week voor aanvang van de themadag ontvangt u dan per post een bevestiging en uw badge.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Congres- en Evenementenbureau Politieacademie, e-mail: congres@politieacademie.nl, telefoon: 088 - 66 22030.

Graag zien wij u op 19 januari a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit,

Ron Maas,
Voorzitter Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit

 

 

 

 

Bekijk voor meer informatie www.nikthemadag.nl of volg ons op twitter @nikthemadag #NIK70

09.00 – 10.00 uur   Registratie en ontvangst met koffie en thee


10.00 – 10.10 uur   Welkom door de heer R.F.J. (Ron) Maas MMO, 
                                Voorzitter Netwerk voor Innovatie en Kwaliteit en 
                                Hoofd Nationale Briefing


10.10 – 10.40 uur    Inleiding door mevrouw P.M. (Patricia) Zorko MPA, 
                                Plaatsvervangend Nationaal Coördinator
                                Terrorismebestrijding en Veiligheid Directeur Cyber Security
  

10.50 – 11.40 uur    1e Ronde workshops


11.40 – 12.10 uur     Koffie/theepauze

      
12.10 – 13.00 uur     2e Ronde workshops


13.00 – 14.00 uur     Lunch


14.00 – 14.50 uur     3e Ronde workshops


14.50 – 15.20 uur     Koffie/theepauze


15.20 – 16.10 uur     4e Ronde workshops
  

16.10 uur                 Gelegenheid voor een hapje en een drankje

Hieronder vindt u een overzicht van de workshops. Klik op "meer informatie" voor extra informatie indien beschikbaar.
Workshop 1: BeHr workshop Islam, radicalisering en jihadisme

BeHr groep

In deze interactieve workshop, die wordt verzorgd door de BeHr groep, wordt een verdiepingstraining gegeven om professionals kennis, kunde en interventiemogelijkheden bij te brengen om de dreiging van het jihadisme te kunnen tegengaan. Er wordt onder andere ingegaan op multicultureel vakmanschap, islam, radicalisering en het jihadisme.

Workshop 2: Gevaarlijke eenlingen

Koos Barten, Docent/Onderzoeker,
Team Intelligence

Politieacademie

Wat drijft gevaarlijke eenlingen? Wat zijn (red-flag) signalen en hoe bereiden ze hun acties voor? Hoe voeren ze hun acties uit en wat doen ze daarna? In deze workshop wordt de aanslagcyclus uitgelegd. Deze is van toepassing op verwarrende personen, criminelen en terroristen. Daarnaast wordt ook aandacht besteedt aan interventiemogelijkheden op het moment dat (verontrustende) signalen worden onderkend. Hierbij gaat het vooral om collegiale toetsing en casusbespreking in een multidisciplinair casusoverleg in relatie tot persoonsgerichte aanpak.

Workshop 3: DSI reactieconcept

Erik-Jan Slot, Teamchef C

Landelijke Eenheid - DSI

Met het oog op het verwachte langdurig karakter van het huidig dreigingsbeeld heeft het kabinet op 27 februari 2015 besloten de veiligheidsketen op een aantal punten substantieel te versterken. Een van de maatregelen betrof de uitbreiding van de interventiecapaciteit, om het reactieconcept van het stelsel van speciale eenheden verder vorm te kunnen geven. Eind 2016 wordt in de miljoenennota wederom gesproken over het uitbreiden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) om dit te kunnen waarborgen. De DSI heeft met haar reactieconcept een ontwikkeling doorgemaakt van een oproeporganisatie naar een organisatie die 24/7 aanwezig en beschikbaar is om ernstige vormen van geweld en terrorisme te kunnen bestrijden. Termen als RRT en QRF zijn bij velen dan ook reeds ingeburgerd. De afgelopen jaren hebben gebeurtenissen in het binnen- en buitenland aangetoond dat zowel zware criminelen als terroristen zeer grof geweld niet schuwen en direct handelen noodzakelijk is. Dit vraagt van de DSI een directe verbinding met de basispolitiezorg en andere partners om zodoende te allen tijde te zorgen dat procedures en processen op elkaar zijn afgestemd om naadloos op elkaar te kunnen aansluiten. In deze workshop wordt verder in gegaan op het reactieconcept en de wijze waarop verbinding met partners vorm gegeven wordt.

Workshop 4: De juridische vuurkracht van de Wet Wapens en Munitie; goalkeeper of supersoaker?

Hendrik-Jan Talsma,
Landelijk Coördinerend Officier van Justitie Wapens en Munitie

Openbaar Ministerie

In deze workshop wordt een schets gegeven van de huidige wapenwetgeving in Nederland, inclusief de bevoegdheden die de Wet Wapens en Munitie biedt bij de bestrijding van illegaal vuurwapenbezit. Enkele ontwikkelingen in de Europese regelgeving die gevolgen hebben voor de situatie in Nederland worden besproken en ook de richting die Politie, OM en partners zouden moeten kiezen in de aanpak van (zware) vuurwapens. Door een opsporingsbril wordt gekeken naar enkele recente rechterlijke uitspraken en wordt de praktijk naast de wettelijke vereisten gelegd. Straftoemeting – dankbaar onderwerp voor discussie – komt natuurlijk aan bod, evenals voornemens en wensen om effectiever op te treden.

Workshop 5: Internationale aspecten rondom de handel in illegale vuurwapens

Chris Aelbrecht, Operationeel Specialist A, Eenheid Amsterdam
Leon Kersbergen, Operationeel Specialist A, Landelijke Eenheid

Eenheid Amsterdam en Landelijke Eenheid

Vanaf 2014 worden relatief veel illegale vuurwapens met een herkomst uit Slowakije in Nederland aangetroffen en gebruikt bij schietincidenten. Gaandeweg wordt duidelijk welke netwerken verantwoordelijk zijn voor de import in Nederland dankzij internationale samenwerking en zicht op internationale onderzoeken. Informatieknooppount-DLOS en eenheid Amsterdam trekken samen op om het netwerk van distributeurs, handelaren en facilitators in Nederland te ontrafelen. Dit doen zij aan de hand van (inter)nationaal zicht op onderzoeken en de Amsterdamse liquidatie-problematiek.

Workshop 6: Woordeloos samenwerken tijdens Gouden Uur

Jeroen Poelert, Teamchef Generieke Opsporing, Eenheid Amsterdam
Marco van Ooijen, Commandant DSI, Locatie Amsterdam, Landelijke Eenheid

Eenheid Amsterdam en Landelijke Eenheid

Zijn wij klaar voor een grote aanslag? Kennen wij elkaar goed genoeg om in chaos de juiste dingen te doen? Dit waren twee jaar geleden de vragen die wij elkaar stelden. Het antwoord was nee. Eigenlijk kwamen wij niet verder met de opmerkingen “Dan komt er peloton ME, een SGBO en wordt er een TGO gestart”. Wij gingen ervan uit dat de communicatiesystemen niet zouden werken, dus hadden wij tot doel om vanuit de lijn woordeloos de juiste dingen te doen. Met vertegenwoordigers van de CCB, opsporing, DSI, expertise, informatie, communicatie, OVDP en OC hebben wij alle processen en verantwoordelijkheden doorgenomen. Het heeft geleid tot een handelingsperspectief voor alle collega’s en werkafspraken tussen de verschillende onderdelen. Oefeningen en themabijeenkomsten zijn georganiseerd. Wij zijn elkaar beter gaan begrijpen door beelden/gevoelens te delen en dilemma’s op tafel te leggen. Bijvoorbeeld wat doet het OC en de OVDP bij een noodsituatie en is het RRT nog onderweg? Wie heeft de leiding bij de plaats delict? Naast de preparatie voor een eventuele terreuraanslag helpt deze ontwikkeling elke dag bij de samenwerking bij de aanpak van excessief geweld.

Workshop 7: De zware wapens en explosieven van terroristen

Jan Rozendal, Programmamanager Contraterrorisme, extremisme & radicalisering
Sharon Wissink, Recherchekundige Team CTER

Landelijke Eenheid - DLIO

In deze workshop komt vuurkracht van de aanslagplegers in Parijs en Brussel aan de orde. Welke vuurkracht hadden zij? Welke modus operandi pasten zij toe? Verder wordt ingegaan op welke indicatoren je kunt waarnemen.

workshop 8: Speelgoedwapens & terreurdreiging

Toon Moeskops, Adviseur Wet Wapens en Munutie en Projectleider Projectorganisatie Korpscheftaken
Hans Elgeti, Teamchef Regionale Coördinatietaken, Eenheid Rotterdam

Eenheid Rotterdam en Korpscheftaken

De politie staat op scherp, als het gaat om te reageren op vuurwapengeweld en terreurdreiging in de samenleving. Amokprocedures zijn een onderdeel van de quickrespons. Er is geen tijd voor twijfel, maar directe actie wordt verwacht. Maar de dreiging kan soms nep zijn! Nep omdat het wapen waarmee wordt gedreigd in sommige gevallen zelfs ‘slechts’ een speelgoedwapen is. Speelgoed dat sinds 2014 steeds vaker vrij op de markt verkregen kan worden en bedriegelijk echt lijkt op echte vuurwapens. Wat betekent dit voor ons werk? Welke risico’s lopen we als politie? Hoe het beste te handelen? In deze workshop wordt stil gestaan bij voorbeelden uit de praktijk en worden de wettelijke kaders rond speelgoedwapens toegelicht.

Workshop 9: Bewustwording bij jongeren omtrent risico’s bij wapenbezit en

René Tieleman, Adviseur Directie Operatiën, Staf Korpsleiding
Erik Hartendorf, Generalist GGP, Taakaccenthouder Wapens Munitie Explosieven, Eenheid Noord-Holland

Staf Korpsleiding en Eenheid Noord-Holland

Wapenbezit, veelal onder jongeren, is onrustbarend en leidt dagelijks tot maatschappelijke veiligheidsproblemen. Om aan de voorkant van deze criminogene factor nummer 1 te komen, worden kennis en vaardigheden ingezet om bewustwording te vergroten. Het lesprogramma (inclusief de film) SCHERP richt zich bijvoorbeeld tot jongeren teneinde hen bewust te maken van de risico’s van wapenbezit en de consequenties van wapengebruik. Door de ontdekkingsreis van SCHERP te combineren met een presentatie over imitatiewapens en de operationele ontwikkelingen daarbij, krijgen deelnemers in deze workshop kennis en tools aangereikt hoe met deze onderwerpen aan de slag te gaan. Een pro-actieve workshop die bijdraagt aan het vergroten van veiligheid, voor de jeugd en collega’s!

Workshop 10: Eerste maatregelen bij een terroristische aanslag

Cor Visser, Nationaal Commandant NSGBO
Ger Huijer, Knophoofd Ordehandhaving/Handhaving Netwerken NSGBO
Mario Betting, Hoofdofficier van Dienst, Operations Landelijke Eenheid

Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO)

Het stoppen van het geweld en het voorkomen van vervolgaanslagen zijn de grootste prioriteiten voor de politie bij een terroristische aanslag. Maar hoe doe je dat?

Deze workshop gaat in op de eerste maatregelen bij een aanslag. Cor Visser, nationaal commandant van de NSGBO, licht toe wat er is voorbereid door de SGBO’s en NSGBO Contraterrorisme. Helder wordt dat in de eerste uren na een aanslag veel van de politie wordt verwacht en vooral van ‘first responders’ uit de basisteams. Maar ook de recherche heeft een belangrijke rol in het voorkomen van vervolgaanslagen: met grote spoed en heldere taakverdeling zal moeten worden gezocht naar sporen van daders. De operationele centra hebben een belangrijke rol in het aansturen van deze eerste eenheden en de inzet van DSI. Een HOVD Operations, Mario Betting, vertelt welke processen vanuit de operationele centra in gang worden gezet na de melding van een aanslag. Ger Huijer, knophoofd Ordehandhaving en Handhaven Netwerken bij de NSGBO, gaat nader in op het ‘ringenmodel’. Want hoe werk je samen met DSI en hulpverleners op en rond een onveilige plaats incident? En wat wordt verwacht van eenheden buiten het brongebied? De workshop zorgt dat je bent voorbereid op het ‘gouden uur’ van een aanslag.

Workshop 11: Vluchtelingen zelf aan het woord

Samman Hassan, Operationeel Specialist
Hans Regterschot, Hoofd Informatie

Taskforce Vreemdelingen en Migratiecriminaliteit

Vluchten voor geweld? Voor oorlog? We lezen erover in de krant, we zien nare beelden op televisie en horen allemaal wel eens wat op straat. Maar het echte verhaal van de vluchteling komt maar zelden aan bod. Wat is het om te vluchten voor geweld? Wat gebeurt er met vluchtelingen in een vreemd land, welke hoop en welke dromen hebben zij?

Iedere vluchteling heeft zijn verhaal. In deze workshop luisteren we naar de persoonlijke verhalen van vluchtelingen en vrijwilligers en zoeken we met elkaar naar wat die verhalen betekenen voor de politie die kwaadwillenden in de vluchtelingenstroom wil tegen gaan en kwetsbaren meer wil helpen? Dit nu en in de toekomst. Uitkomst? Kom en we vinden een weg!

Workshop 12: Onderzoek “Context” N.B. deze workshop duurt 2 workshoprondes

Stefan Schaap, Teamleider Cter, Pelotonscommandant ME, Eenheid Den Haag.
Annemieke Brons, Senior Intelligence team CTER, Landelijke Eenheid

Eenheid Den Haag en Landelijke Eenheid

Een workshop gebaseerd op praktijkervaringen in de eenheid Den Haag over hoe jongeren vanuit een ideologisch en/of geradicaliseerd gedachtegoed komen tot het besluit de “wapens” op te pakken en te gaan strijden in woord en/of daad, danwel anderen daartoe proberen aan te zetten. Aangekomen in het strijdgebied wordt geweld hierbij niet geschuwd. Families thuis worden vaak in wanhoop achtergelaten.

Terugkeerders vormen, door hun opgedane geweldservaringen, een gevaar voor onze rechtsstaat. Politie en OM voeren een ware pionierstocht binnen de grenzen van de wet, naar de ‘waarheid’ en het ‘waarom’ van het ronselen en het uitreizen, met als uiteindelijke doel terroristische aanslagen in Nederland te voorkomen. Integrale aanpak blijkt hier het sleutelwoord te zijn waarbij gekeken wordt naar de juiste balans tussen repressief en preventief optreden.

Workshop 13: Internationale politiesamenwerking, een kwestie van doen!!

Gerrit Jan Heijink, Operationeel Specialist A, Europol Liaison Officer

Landelijke Eenheid

Collega's van de Dutch Desk bij Europol zullen je tijdens een interactieve workshop alle vaardigheden bijbrengen die je nodig zal hebben om internationaal politioneel te kunnen samen werken. Of het nu gaat over extreem geweld in de samenleving of een gecontroleerde aflevering van wapens vanuit naar Polen naar een adres in Nederland. In deze workshop wordt je voldoende vuurkracht gegeven om het werk te kunnen doen. De wet- en regelgeving is misschien ingewikkeld maar je hoeft ook geen automonteur te zijn om in een auto te kunnen rijden. Zo is het ook met internationale politiesamenwerking. Specialisten staan voor je klaar om je te helpen. Internationale samenwerking is leuk. De IRC's van de eenheden in samenwerking met het LIRC verzorgen per dag honderden uitgaande verzoeken en ze verstrekken per dag honderden antwoorden aan het buitenland. Wat kan nu wel en wat kan niet? Na deze workshop zul je in staat zijn om je een weg te banen door het internationale landschap.

Workshop 14: Risicotaxatie-instrument geweld

Erik-Jan Theunissen, Projectmanager Landelijk Project Persoonsgerichte aanpak (PGA) / Programmamanager Directie Operatiën

Landelijk Programma Aanpak Geweld

Inschatten van risico’s hoort bij ons werk. Het buikgevoel moet je serieus nemen. Er zijn daarnaast nieuwe manieren van risico-inschatting ontstaan. Vanuit het Landelijk Programma Aanpak Geweld is een geautomatiseerd Risicotaxatie-instrument geweld ontwikkeld met als doel om personen die je voor PGA (integrale aanpak) wilt aanmelden, beter te kunnen selecteren en prioriteren. Een hoge score betekent een hoog risico op het toekomstig plegen van geweld door die persoon. Wat zegt dat eigenlijk? Het RTI-Geweld wordt in de praktijk voor PGA gebruikt. In deze workshop krijg je hierop een korte toelichting, waarna samen de mogelijkheden voor breder gebruik worden verkend. Kun je het bijvoorbeeld toepassen voor je eigen veiligheid als collega (en partners), als je ergens op bezoek gaat? Heeft het instrument mogelijkheden binnen ZSM? Wat zijn de do’s and don’ts van risicotaxatie überhaupt?

Workshop 15: Aanslagmiddelen en jihadisten

NCTV

Het doel van deze workshop is om context te geven over de jihadistische dreiging en aanslagmiddelen. Het vergroten van de kennis over aanslagmiddelen en modus operandi in een jihadistische context kan politiemedewerkers ondersteunen bij betere duiding in hun werk. Tijdens de workshop zal ingegaan worden op het huidige dreigingsbeeld en een duiding gegeven worden van aanslagmiddelen die in het huidige dreigingsbeeld passen. Ook wordt aandacht besteed aan de (beleids)maatregelen die tegenover deze dreiging gezet zijn de afgelopen tijd.

Workshop 16: Tijdelijke Wet Bestuurlijke Maatregelen Terrorismebestrijding

NCTV in samenwerking met DV&O (onderdeel van DJI)

Binnenkort kan de Minister van Veiligheid en Justitie, indien dat noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de nationale veiligheid, een persoon die in verband kan worden gebracht met terroristische activiteiten of de ondersteuning daarvan, nieuwe bestuurlijke maatregelen opleggen. Een uitreisverbod, gebiedsverbod, contactverbod en een meldplicht worden straks namelijk ook bestuurlijke maatregelen. Wat betekent dit voor jouw en jouw organisatie? In deze interactieve workshop worden de bestuurlijke maatregelen toegelicht en gaat in het bijzonder de aandacht uit naar het gebiedsverbod en de uitvoering van de maatregel in de praktijk. Wie zijn de betrokken partijen, wie doet wat in het geval de politie of gemeente geconfronteerd wordt met een persoon die aangemerkt wordt een risico te zijn voor de nationale veiligheid? Een nieuwe wijze van toezicht met een hoog politiek en maatschappelijk belang!

Momenteel is het niet mogelijk om in te schrijven. Houd onze site in de gaten; zodra de inschrijving geopend is vindt u hier het inschrijfformulier. Bekijkt u deze pagina kort voor de congresdatum, dan is de inschrijving gesloten of de bijeenkomst is vol.
Inschrijven