Themadag Modernisering Wetboek van Strafvordering

UITNODIGING

Op donderdag 9 februari 2017 vindt de Themadag Modernisering Wetboek van Strafvordering plaats op de Concernlocatie van de Politieacademie in Apeldoorn.

Programma

Er is een afwisselend programma voor u samengesteld. In plenaire sessies en workshops treft u deskundige sprekers en volop mogelijkheden om u te laten informeren over alle wijzigingen in het Wetboek. Daarnaast wordt u meegenomen in het proces zoals dat tot nu toe is doorlopen.

De dag start om 09:30 uur met een presentatie over het project rondom de modernisering van het Wetboek, gevolgd door de visie van Ybo Buruma op de modernisering. Daarna volgen twee workshoprondes, waarin onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • De acht belangrijkste wetsvoorstellen;
 • Het proces van de uitgevoerde impactanalyses;
 • Het perspectief op de bedrijfsvoering;
 • De implementatiestrategie.

Na de workshops volgt een tweede plenaire sessie. De dag wordt rond 16:00 uur afgesloten met een hapje en een drankje.

09:30 – 09:45 uur          Welkom en opening door directeur Operatiën, Peije de Meij

09:45 – 10:15 uur          Het project Modernisering Wetboek van Strafvordering,  

                                      door Yvonne Pools en Marnix Goos

10:15 – 11:15 uur          Het perspectief van gastspreker Ybo Buruma

11:15 – 11:30 uur          Pauze

11:30 – 13:00 uur          Workshopronde 1

13:00 – 13:45 uur          Lunch

13:45 – 15:15 uur          Workshopronde 2

15:15 – 15:30 uur          Pauze

15:30 – 16:15 uur          Plenaire afronding

16:15 uur                      Afsluiting met hapje en drankje

Doelgroep

De Themadag is bedoeld voor deelnemers aan expertsessies (Operatie en Bedrijfsvoering), leden TAO, Hoofden Operatiën, Hoofden Bedrijfsvoering en enkele vertegenwoordigers vanuit het Openbaar Ministerie.

Meer informatie

Aanvullende informatie over het project rond de modernisering van het Wetboek kunt u vinden op Intranet. Klik hiervoor op de volgende link.

Aanmelden

Deelname aan de Themadag is geheel kosteloos. U kunt zich aanmelden door op het tabje "inschrijven" linksboven op deze pagina te klikken. Bij het aanmelden schrijft u zich ook in voor de workshops.

In verband met het beperkte aantal plaatsen worden collega’s die op persoonlijke titel zijn benaderd met voorrang toegelaten tot de Themadag. Als u niet op de doelgroeplijst voorkomt, wordt u op een reservelijst geplaatst.

Als u definitief niet wordt toegelaten, ontvangt u op korte termijn van ons bericht hierover. Aan alle inschrijvers die wel zijn toegelaten, versturen wij in de week van 16 januari 2017 (week 3) een definitieve bevestiging. Hierbij ontvangt u ook de wetsteksten die horen bij de gekozen workshops. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 13 januari 2017.

Nog vragen? Neemt u dan contact op met het Congres- en Evenementenbureau van de Politieacademie op 088-6622030 of e-mail: congres@politieacademie.nl.

Graag tot ziens op donderdag 9 februari 2017!

 

Met vriendelijke groet,

Drs. P. de Meij MBA
Directeur Operatiën
Staf Korpsleiding

 

09:30 – 09:45 uur          Welkom en opening door directeur Operatiën, Peije de Meij

09:45 – 10:15 uur          Het project Modernisering Wetboek van Strafvordering,  

                                      door Yvonne Pools en Marnix Goos

10:15 – 11:15 uur          Het perspectief van gastspreker Ybo Buruma

11:15 – 11:30 uur          Pauze

11:30 – 13:00 uur          Workshopronde 1

13:00 – 13:45 uur          Lunch

13:45 – 15:15 uur          Workshopronde 2

15:15 – 15:30 uur          Pauze

15:30 – 16:15 uur          Plenaire afronding

16:15 uur                       Afsluiting met hapje en drankje

Hieronder vindt u een overzicht van de workshops. Klik op "meer informatie" voor extra informatie indien beschikbaar.
1.Lichaam thema 1 (ronde 1)

Guido Pronk - juridisch adviseur/team juridische zaken/korpsstaf
Sabine Hinrichs - forensisch adviseur, Expertisecentrum Forensische Opsporing

Korpsstaf & Expertisecentrum

Het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer is een groot goed. Niet voor niets vinden die rechten hun grondslag in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en de Grondwet. De wetgever heeft in het gemoderniseerde wetboek een hoofdstuk gewijd aan ‘Bevoegdheden met betrekking tot het lichaam’. De afgelopen maanden heeft de politie intensief geïnvesteerd in het (op een constructieve wijze) beïnvloeden van de wetgever zodat dit hoofdstuk zowel op inhoud als op praktische uitvoerbaarheid goed werkbaar wordt voor de politie. In bepaalde gevallen heeft dit geleid tot nieuwe bevoegdheden, in andere gevallen baren voorgestelde bepalingen en/of uitgangspunten enige zorgen. Graag nemen we jullie mee in een veelheid aan onderwerpen.

In deze workshop staan de volgende onderwerpen centraal:

 1. Onderzoek aan de kleding / fouilleerbevoegdheden
 2. Onderzoek aan het lichaam
 3. Onderzoek in het lichaam
 4. Onderzoeksmaatregelen (het huidige art. 61a lijstje)
 5. DNA-onderzoek.

 

2.Verschoningsrecht (ronde 1)

Vivianne van der Bilt - juridisch adviseur/team juridische zaken/korpsstaf 
Williejan van Lankveld -team FINEC, LE

Korpsstaf & Landelijke eenheid

Op het gebied van het verschoningsrecht bevatten de voorstellen voor het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering een aantal flinke wijzigingen. Zo wordt voorgesteld het familiaal verschoningsrecht uit te breiden met de “(voormalig) levensgezel” van de verdachte. Op het gebied van het professioneel verschoningsrecht is het ministerie van V&J voornemens om de procedure na inbeslagneming van (vermoedelijk) verschoningsgerechtigde documenten en gegevens vergaand aan te passen. Het selectiewerk dat nu gebeurt door medewerkers geheimhouding van de politie zou moeten worden overgeheveld naar het kabinet van de rechter-commissaris. De voorgestelde procedure wordt geschetst, waarna we het gesprek aangaan over de werkbaarheid daarvan.

3. Gegevensvergaring (ronde 1)

Arie Vinjé - juridisch adviseur/team juridische zaken/korpsstaf
Marjolein Viersema - team DO, eenheid Amsterdam

Korpsstaf & Eenheid Amsterdam

De samenleving digitaliseert in hoog tempo, en dat merken we binnen de opsporing dagelijks. Steeds vaker speelt criminaliteit zich af op Internet, of maken criminelen gebruik van digitale middelen bij het plegen van strafbare feiten. Steeds moet het Wetboek van Strafvordering worden aangepast om deze ontwikkelingen bij te houden. De laatste 25 jaar zijn er bijvoorbeeld al drie wetten Computercriminaliteit ingevoerd.

In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt ook de nodige aandacht besteed aan het “toekomstbestendig” maken van het wetboek. In deze workshop wordt besproken op welke wijze dat in het nieuwe wetboek tot uiting komt. Zo wordt ingegaan op de voorgestelde regeling over het “inbeslagnemen van gegevens”, de netwerkzoeking, het onderzoek aan inbeslaggenomen telefoons, de aangepaste regeling rondom het vorderen van gegevens en de nieuwe bevoegdheid “open bronnen-onderzoek”. Ook bij deze workshop staat de vraag centraal wat de voorgestelde nieuwe voorschriften voor de politiepraktijk zullen betekenen. Gaat het gemoderniseerde wetboek ons helpen ons werk te doen in de steeds verder digitaliserende samenleving?

4. Verdenkingsvoorwaarden (ronde 1)

Yvonne Pools - projectmanager MWvSv/directie Operatiën/staf KL
Corry van Ballegooijen -programma ALV

Staf KL & Programma ALV

In het huidige wetboek is bij de toepassing van bevoegdheden een veelheid aan verdenkingscriteria opgenomen. Denk hierbij bijv. aan criteria als ‘bij verdenking van een vh-feit’ of ‘bij een verdenking van een misdrijf’. De wetgever wil deze regeling overzichtelijker maken en om die reden de verdenkingscriteria terugbrengen tot slechts vier criteria, gebaseerd op de strafmaat van het strafbare feit. Doordat deze criteria bij álle bevoegdheden (fouilleren, tappen, inbeslagneming, gegevens vorderen, etc.) van kracht zijn, hebben wijzigingen in de verdenkingscriteria in potentie grote gevolgen voor de toepassing van bevoegdheden.  In deze workshop zullen we een toelichting geven op het door de wetgever geïntroduceerde nieuwe systeem en bespreken we de gevolgen hiervan voor de politiepraktijk.

5. Beslag (incl. doorzoeken en beklag) (ronde 1)

Marnix Goos -juridisch adviseur/team juridische zaken/korpsstaf

Korpsstaf

Het beslag op voorwerpen door politie en justitie komt regelmatig in het nieuws, en meestal niet positief. De politie zou teveel voorwerpen in beslag nemen en onzorgvuldig registreren, en het OM zou te lang wachten met teruggeven. Tegen deze achtergrond wordt in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering een aantal wijzigingen voorgesteld. In deze workshop lopen we die wijzigingen door, waarbij ook de wijzigingen in de regels over doorzoekingen en de wijzigingen in de beklagregeling de revue zullen passeren. Vraag is daarbij telkens: wat betekenen deze wijzigingen voor de politie?

6. Impact Modernisering Wetboek van Strafvordering (ronde 1)

Lilian Standhardt - plv. projectleider IA; procescoördinator/directie Operatiën/staf KL

Staf KL

De invoering van het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering werkt straks door in de hele politieorganisatie en raakt aan alle disciplines: van operatie tot aan bedrijfsvoering. Zo zullen systemen, procedures en bijvoorbeeld verhoorruimtes moeten worden aangepast en zullen alle ca. 50.000 opsporingsambtenaren moeten worden bijgeschoold. In deze workshop willen we jullie meenemen in de wijze waarop wij de impact op de politie in kaart gebracht hebben en welke resultaten (denk aan: toe- of afname in opsporingsbevoegdheden, effectiviteit van de opsporing en administratieve lasten) en lessons learned dit heeft opgeleverd. Daarnaast zullen we aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden inzoomen op wat de wijziging voor jouw werk betekent.

7. Lichaam thema 2 (ronde 2)

Guido Pronk - juridisch adviseur/team juridische zaken/korpsstaf
Sabine Hinrichs - forensisch adviseur, Expertisecentrum Forensische Opsporing

Korpsstaf & Expertisecentrum

Het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit en de persoonlijke levenssfeer is een groot goed. Niet voor niets vinden die rechten hun grondslag in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR) en de Grondwet. De wetgever heeft in het gemoderniseerde wetboek een hoofdstuk gewijd aan ‘Bevoegdheden met betrekking tot het lichaam’. De afgelopen maanden heeft de politie intensief geïnvesteerd in het (op een constructieve wijze) beïnvloeden van de wetgever zodat dit hoofdstuk zowel op inhoud als op praktische uitvoerbaarheid goed werkbaar wordt voor de politie. In bepaalde gevallen heeft dit geleid tot nieuwe bevoegdheden, in andere gevallen baren voorgestelde bepalingen en/of uitgangspunten enige zorgen. Graag nemen we jullie mee in een veelheid aan onderwerpen.

In deze workshop staan de volgende onderwerpen centraal:

 1. Het (schriftelijk) bevel
 2. Nemen van vingerafdrukken en foto’s
 3. Onderzoek naar geweldbevorderende middelen
 4. Onderzoek naar ernstige besmettelijke ziekten
 5. Onderzoek aan overledenen
8. Getuigen (ronde 2)

Marnix Goos - juridisch adviseur/team juridische zaken/korpsstaf

Korpsstaf

Het huidige Wetboek van Strafvordering bevat geen enkele bepaling over het getuigenverhoor door de politie. Daar gaat verandering in komen: in het gemoderniseerde wetboek komen verschillende voorschriften. Die varieren van de identificatie van getuigen, via een regeling over de aanwezigheid van advocaten en vertrouwenspersonen bij het getuigenverhoor, tot eisen aan het proces-verbaal van getuigenverhoor. In deze workshop passeren deze nieuwe regels de revue. Doel is samen te bepalen wat de invloed is op het getuigenverhoor als belangrijk tactisch opsporingsmiddel.

 

9. Gegevensvergaring (ronde 2)

Arie Vinjé - juridisch adviseur/team juridische zaken/korpsstaf
Marjolein Viersma - team DO, eenheid Amsterdam

Korpsstaf & Eenheid Amsterdam

De samenleving digitaliseert in hoog tempo, en dat merken we binnen de opsporing dagelijks. Steeds vaker speelt criminaliteit zich af op Internet, of maken criminelen gebruik van digitale middelen bij het plegen van strafbare feiten. Steeds moet het Wetboek van Strafvordering worden aangepast om deze ontwikkelingen bij te houden. De laatste 25 jaar zijn er bijvoorbeeld al drie wetten Computercriminaliteit ingevoerd.

In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt ook de nodige aandacht besteed aan het “toekomstbestendig” maken van het wetboek. In deze workshop wordt besproken op welke wijze dat in het nieuwe wetboek tot uiting komt. Zo wordt ingegaan op de voorgestelde regeling over het “inbeslagnemen van gegevens”, de netwerkzoeking, het onderzoek aan inbeslaggenomen telefoons, de aangepaste regeling rondom het vorderen van gegevens en de nieuwe bevoegdheid “open bronnen-onderzoek”. Ook bij deze workshop staat de vraag centraal wat de voorgestelde nieuwe voorschriften voor de politiepraktijk zullen betekenen.

10. Vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking (ronde 2)

Olaf de Bruyn - juridisch adviseur/team juridische zaken/korpsstaf 
Rob Merten - beleidsadviseur/directie Operatiën/staf KL-

Korpsstaf & Staf KL

Vrijheidsbeneming en/of vrijheidsbeperking in Nederland is een geliefd onderwerp van discussie. Waarom lijkt  Nederland, in vergelijking met andere Europese landen, vrijheidsbeneming niet toe passen als ultimum remedium?

De wetgever wil echter dat Nederland het instrument wel als ultimum remedium inzet en heeft daarvoor een nieuw stelsel opgesteld waarbij  beoogd wordt dat de rechter vaker een vrijheidsbeperkende maatregel kan opleggen. In deze workshop bespreken wij het wetsvoorstel “Bevoegdheden vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende maatregelen” en welke gevolgen het voorgestelde wetsvoorstel kan of zal hebben voor de politiepraktijk.

11. Heimelijke bevoegdheden (ronde 2)

Yvonne Pools - projectmanager MWvSv, directie Operatiën/staf KL
Gert Smit -DLOS, LE

Staf KL & Landelijke Eenheid

De huidige BOB-regeling is behoorlijk ingewikkeld. In het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering wordt de regeling vereenvoudigd onder de titel “Heimelijke bevoegdheden”. Op hoofdlijnen blijven de bevoegdheden op dezelfde manier geregeld, maar er worden toch verschillende inhoudelijke wijzigingen voorgesteld. Deels zijn die bedoeld om de omvangrijke administratieve lasten bij de politie terug te dringen. De voorgestelde veranderingen zullen in deze workshop worden geschetst, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de nieuwe regeling van het “verkennend onderzoek”.

Inschrijven