​Waarvoor kan je als student bij de examencommissie terecht?


Voor de hieronder genoemde zaken kan je een aanvraag indienen bij de examencommissie. In de regel neemt de examencommissie, na ontvangst van het complete ingevulde formulier inclusief eventuele bijlage(n), binnen 10 werkdagen een besluit. In de onderwijsvrije periode of bij feestdagen kan deze termijn iets langer duren.

 

Aangepast examen

Voor een aangepast examen heb je een besluit van de examencommissie nodig, ook als je het in het bezit bent van een dyslexieverklaring. Als je dus dyslexie of een andere (tijdelijke) functiebeperking hebt, kan je een verzoek tot een aangepast examen (link naar formulier aangepast examen) indienen bij de examencommissie. Hiervoor heb je een verklaring van een deskundige/arts nodig, waarbij geldt dat deze verklaring niet ouder mag zijn dan 6 maanden vanaf de datum van indienen van de aanvraag. Een uitzondering hierop is de dyslexieverklaring. Deze mag ouder zijn dan 6 maanden, maar dient wel te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld door de Stichting Dyslexie Nederland (http://www.stichtingdyslexienederland.nl ). Zorg er voor dat je deze aanvraag op tijd indient. Heb je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Vraag advies aan je docent/studiebegeleider.

 

Absentie examen

Ben je niet in staat om een examen op de geplande datum af te leggen? Let dan op de termijnen en regels die in de OER opgenomen zijn voor het afzeggen van dit examen. Deze termijnen worden strikt gehanteerd. Heb je door overmacht (bijvoorbeeld ziekte, fileleed, overlijden familielid) niet kunnen deelnemen aan het examen of verwacht je binnen de termijn van 14 dagen niet te kunnen deelnemen en wil je een Gemiste Gelegenheid (GG) voorkomen of ongedaan laten maken? Vul dan het formulier absentie examen (link naar het formulier absentie examen) in en stuur dit aan je leidinggevende/trajectbegeleider. Hij/zij vult zijn/haar gedeelte van de aanvraag in en stuurt het formulier naar de examencommissie.

 

Al behaald

Heb je al eerder een opleiding gevolgd aan de Politieacademie en hiervoor in een periode vanaf 5 jaar voorafgaand aan de start van je nieuwe opleiding een certificaat en/of diploma behaald? Dan kan je een aanvraag indienen voor het registeren van een 'Al behaald' examenresultaat (link naar het formulier Al Behaald). Deze aanvraag dien je in bij de examencommissie. De examencommissie vraagt het desbetreffende onderwijsteam om advies of de inhoud van de opleiding overeenkomt met het eerder behaalde resultaat en of alle in je toekomstige examen opgenomen competenties afgetoetst zijn. Op basis van het advies van het onderwijsteam neemt de examencommissie een besluit of er een Al Behaald (AB) geregistreerd wordt.  

 

Let op

Hergebruik van een bestaande thesis, scriptie of ander eindwerkstuk vanuit een vooropleiding is binnen alle geaccrediteerde opleidingen van de Politieacademie niet toegestaan. Zie voor nadere informatie (link naar besluit EC d.d. 12 september 2017)

 

Extra herexamen

In uitzonderlijke gevallen kan je als student een extra herexamen (link naar formulier extra herexamen) aanvragen. Deze aanvraag kan je met het advies van je leidinggevende of trajectbegeleider indienen bij de examencommissie. De examencommissie vraagt het sectorhoofd van je school om advies. Op basis van jouw motivatie, het advies van je leidinggevende c.q. trajectbegeleider en het sectorhoofd, zal de examencommissie een besluit nemen en je daar over informeren.

 

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Met een aanvraag EVC kan je als student competenties laten erkennen die je buiten het onderwijsprogramma van de Politieacademie hebt opgedaan. Een aanvraag EVC wordt in behandeling genomen door het EVC-bureau. Meer informatie en het benodigde aanvraagformulier kan je vinden via www.politieacademie.nl/evc

 

Melden van een onregelmatigheid

Ook als student kan je een melding doen van een onregelmatigheid tijdens een examen of naar aanleiding van een examen. Je moet hierbij denken aan een vermoeden van gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen, plagiaat, het vermenigvuldigen van examenvragen of ongeoorloofd overleg tijdens een examen. Deze melding doe je met gebruikmaking van het meldingsformulier (link naar formulier Melding onregelmatigheid) rechtstreeks bij de examencommissie en wordt discreet behandeld. Anonieme meldingen nemen wij niet in behandeling. Aanvullende informatie kun je ook vinden in de FAQ Melding Onregelmatigheid (link naar FAQ Melding Onregelmatigheid).

 

Onvoorziene omstandigheden

Voor omstandigheden die niet of onvoldoende in de OER geregeld zijn, kan er een besluit genomen worden op basis van art. 48 van de OER. Het sectorhoofd neemt hierin het besluit over het onderwijs. De examencommissie kan op basis van dit artikel een besluit nemen met betrekking tot examinering. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen bij het sectorhoofd van je school waarin je deze vraagt een besluit te nemen op basis van art. 48 OER of om een verzoek in te dienen bij de examencommissie. Als je er met jouw school niet uitkomt, kan je ook een email sturen naar de examencommissie. Voor dit artikel is op deze website  geen formulier beschikbaar.

 

Beroep en bezwaar

Als je beroep of bezwaar wenst aan te tekenen, dien je hiervoor een beroepschrift in te dienen bij de Commissie van Beroep. (zie OER). Dit beroepschrift kan je hier vinden (link beroep en bezwaar). Voordat het beroepschrift behandeld wordt door de Commissie van beroep zal er een proces van heroverweging plaatsvinden. Als jouw beroep gericht is tegen een examinator/examenresultaat wordt dit proces van heroverweging uitgevoerd door de examencommissie.

 

Let op

Heb je vragen over je studie of bijvoorbeeld een klacht over de kwaliteit van het onderwijs? Dan is je docent of de teamchef van de school waar je je opleiding volgt jouw eerste aanspreekpunt.

 

De examencommissie is bereikbaar via: examencommissie@politieacademie.nl. Daarnaast is de examencommissie telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 15.00 uur. Het telefoonnummer is 088 – 66 22 520.

 

Het indienen van een aanvraag


Naast de aanvragen die je kunt indienen bij de examencommissie, zijn er ook faciliteiten (zoals bijvoorbeeld verlengen doorlooptijd opleiding, extra ondersteuning tijdens de opleiding .) waar het sectorhoofd BPO/VPO over beslist. Ook deze formulieren zijn opgenomen in de lijst met aanvraagformulieren. Voor alle aanvraagformulieren geldt dat zij volledig ingevuld ingediend moeten worden met alle noodzakelijke bijlagen. De aanvraag kan sneller verwerkt worden als het compleet, duidelijk, beknopt en zakelijk is opgesteld. De verschillende formulieren hebben eigen procedures en in sommige gevallen andere emailadressen waar de aanvraag naar toegestuurd moet worden. Deze informatie staat vermeld op het aanvraagformulier.

 

Let op

Een formulier dat ingediend wordt bij het een verkeerd emailadres wordt niet in behandeling genomen. Alle formulieren dienen als Word-document ingediend te worden. Een handtekening op het formulier is niet nodig. Met het indienen van het formulier verklaar je dat je het formulier naar waarheid ingevuld hebt. Als je onjuiste gegevens invult, kan dat tot vervolg hebben dat je verzoek wordt afgewezen of zelfs dat een reeds genomen besluit ongedaan wordt gemaakt. Ook kan er een onderzoek naar een onregelmatigheid opgestart worden.