Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
  • Recent

Onderzoeksprogramma

Het Onderzoeksprogramma 2020 Politieacademie geeft een overzicht van de onderzoeken die in 2020 lopen of starten. Het is gebaseerd op de thema’s van de Strategische Onderzoeksagenda 2019-2022
Lees de vastgestelde versie van het Onderzoeksprogramma 2020 Politieacademie van 23 maart 2020 (pdf). 

Lopende en geplande onderzoeken staan ook in onderstaande tabel. Deze wordt regelmatig geactualiseerd. 
Vermelding van * bij de titel van het onderzoek geeft aan dat het betreffende onderzoek op meerdere thema’s bijdraagt aan de kennisopbouw.


  
  
Onderzoeker
  
  
  
Inhoud
1. Wat komt er op ons af? De rol van ‘freeze-fight-flight’ responsen in de ontwikkeling van posttraumatische stress symptomen *Annika Smit 20162021

​Samenhang tussen freeze-fight-flight-profiel, schietprestatie, schokkende ervaringen en klachten wordt vanuit neuropsychologisch perspectief in kaart gebracht. Inzichten leveren input voor selectieproces (mogelijke aanpassing/uitbreiding instrumentarium) en IBT (onderwijs & praktijk): op maat trainen. 

1. Wat komt er op ons af? Politie en digitalisering: best practices Wouter Stol20202022

​Hoe kan de politie goed omgaan met de uitdagingen waarvoor de digitalisering haar stelt en hoe kan zij kansen die de digitalisering biedt goed benutten ('best practices'). 

1. Wat komt er op ons af? Dilemma’s rond demonstreren *Otto Adang 20192020

​Dit onderzoeksvoorstel richt zich op het in kaart brengen van deze dilemma's zowel in kwalitatief opzicht als in kwantitatief opzicht en een inventarisatie van goede werkwijzen in het omgaan met deze dilemma's. Doel: Meer beschikbaarheid en toepassing van goede werkwijzen bij de voorbereiding en het optreden rond demonstraties.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereld(Internationale) financiële en distributiestromen rondom synthetische drugsproces *  Pieter Tops20192022
Nederlandse syndru-criminelen en internationale drugshandelaren verdienen aan de productie en verkoop van synthetische drugs, maar ook legale faciliterende ondernemers profiteren. Op de minimale omvang van financiële omzet in de syndru-wereld is slechts beperkt zicht: direct na de productie in de laboratoria gaat het om een omzet van €890 miljoen euro oplopend tot €18,9 miljard (straatprijs) wereldwijd. Over de verdiensten tussen ‘af-lab’ en ‘straat’ is weinig bekend. Er is slechts een beperkt beeld hoe de financiële- en distributiestromen lopen rond het synthetisch drugsproces.
Deel 2: Update omvangberekening
Deel 3: financiële en distributiestromen rondom synthetische drugsproces; volgen en begeleiden project ‘Duckstad’ (eenheid Zeeland-West Brabant)
Deel 4: internationale financiële en distributiestromen rondom synthetische drugsproces 
2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldKennispartners voor 'politie en digitalisering' en hun werk ('tableau de la troupe') * Wouter Stol 20192020

​Het onderzoek betreft een inventarisatie van welke (inter-)nationale kennisinstellingen werken aan welke vraagstukken betreffende 'politie en digitalisering' en hoe hun verbinding met de politie is.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldLokale opsporing20192020

​Onderzoek naar strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde door basisteams en districten, met een reconstructie van recherchecapaciteit sinds 1985. Het gaat om de strafrechtelijke bijdrage aan de integrale aanpak; omdat strafrechtelijke informatie en sancties daarbij een noodzakelijk (want op onderdelen onvervangbaar) onderdeel zijn. Intensief veldwerk in 2 of 3 basisteams, met aanvullend landelijke onderzoeksactiviteiten.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldProfessioneel controleren * Jan Nap20182020

​Het onderzoek wil enerzijds de condities inzichtelijk maken waaronder de applicatie Proactief controleren binnen de politie wel of niet gebruikt gaat worden en anderzijds welke betekenis politiemedewerkers geven aan het Handelingskader en leidt tot aanbevelingen voor een eventuele landelijke implementatie van de applicatie en het handelingskader. Daarnaast biedt het inzicht in de meerwaarde van de applicatie en het handelingskader voor verbetering van het selectieproces tijdens proactieve controles.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldSchurende Verschillen *Otto Adang 20192022

​In samenhang met het onderzoeksprogramma Verbinding en Verzoening van de bijzondere leerstoel aan de RUG en voortbouwend op de onderzoeken (en de daarin vervatte theoretische modellen) “Zijn wij anders?” (Adang e.a., 2010) en “From conflict to cooperation” (Stronks, 2016) zal onderzoek uitgevoerd worden naar goede werkwijzen in de omgang met de wereld in “superdiverse” wijken.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldGrootschalige ordehandhaving in de jaren 80Guus Meershoek 20152020

​Beschrijft in een publieksboek de transformatie van de grootschalige politiële ordehandhaving tussen 1975 en 1990 vanuit het perspectief en op basis van de ervaringen van de politie.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldPolitiële informatiedeling in het Arnhemse Spijkerkwartier (1960-2010) *Guus Meershoek 20192020

​Uitgangspunt is het door Guus Meershoek en Mariëlle den Hengst in 2018 afgeronde rapport 'Ondermijning en herstel in het Arnhemse Spijkerkwartier 1960 – 2005'. In dit vervolgonderzoek /project wordt toegewerkt naar een publicatie van genoemd rapport in boekvorm, uitgebreid met een verdiepende analyse op de rol van informatie (vergaren, delen en gebruiken) in het politiële handelingsproces. De publicatie wordt gecompleteerd met korte impressies van betrokkenen in het Spijkerkwartier in de verschillende periodes.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldAnalyse van het verhoor in de politiepraktijk *Koen Geijsen, Nicolien Kop20192021

​Als start van deze onderzoekslijn wordt een beschrijvend onderzoek verricht om grondig inzicht te krijgen in een aantal basisgegevens met betrekking tot het politieverhoor. Deze gegevens zijn, bijvoorbeeld, demografische kenmerken en psychologische kwetsbaarheden van slachtoffers, getuigen en verdachten, het type delict, rechercheteam en onderzoek, maar ook op welke wijze de verhoren worden uitgevoerd. Hier is namelijk nog niet eerder structureel onderzoek naar gedaan. Het beschrijvend onderzoek vormt daarmee een aanvulling op eerder, schaars onderzoek naar Nederlandse verhoormethoden van slachtoffers, getuigen en verdachten, en is een basis waarop ontwikkelingen in onderwijs, de praktijk en toekomstig beleid zich kunnen richten. 

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldSelectie van verhoorders *Koen Geijsen, Nicolien Kop20202022

​Verhoren is een vak en vereist specifieke kennis en vaardigheden. Enerzijds is verhoren een basisvaardigheid die iedere diender moet beheersen, anderzijds kunnen zaken en subjecten dermate complex zijn dat het nodig is dat bepaalde rechercheurs meer specialistisch zijn opgeleid. De vaardigheden hiervoor zijn deels aan te leren, maar zijn deels ook persoonseigen. Dit vereist selectie van verhoorders voor complex en specialistisch niveau. Momenteel worden rechercheurs voor de verschillende verhooropleidingen geselecteerd op basis van de door de teamchef ingeschatte competenties en ervaring van de rechercheur op dit gebied. Het komt echter voor dat cursisten (de geselecteerde rechercheurs) niet slagen voor een verhooropleiding. Dit leidt niet alleen tot teleurstelling, maar ook tot verspilling van middelen (kosten) en kostbare personeelscapaciteit. Het doel van dit deelonderzoek is om een selectietool te ontwikkelen waarmee de meest geschikte kandidaten voor de verschillende verhooropleidingen (complex en specialistisch niveau) kunnen worden geselecteerd, hetgeen bijdraagt aan kostenbesparingen en capaciteit, een efficiënte en effectieve opleiding, en een zo hoog mogelijk competentieniveau van de rechercheurs.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldTraining van specifieke doelgroepen *Koen Geijsen, Nicolien Kop20192021

Het verhoor van bepaalde specifieke categorieën van slachtoffers, getuigen en verdachten zijn tot nu toe in onderzoek onderbelicht gebleven. Een eerste voorbeeld is onderzoek naar het verhoor van verdachten van cyber-crime.[1]

Een tweede voorbeeld is het verhoor van minderjarigen in Nederland vanuit een nieuwe invalshoek, namelijk vanuit een forensisch, linguïstisch perspectief.[2] Een derde voorbeeld is het verhoor van CTER-subjecten.[3]

Specifieke kenmerken van deze groepen vragen om specifieke kennis, vaardigheden en methoden van verhoorders om effectief te kunnen zijn. 

[1] Dit betreft een onderzoek van het NSCR/VU, waarbij de Vakgroep Verhoor van de Politieacademie ondersteunt.

[2] Dit betreft een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij de Vakgroep Verhoor van de Politieacademie ondersteunt.

[3] Dit deelonderzoek is reeds gestart onder leiding van Team Generieke Opsporing van de Politieacademie.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldOnderhouden en ontwikkelen van vakmanschap * Koen Geijsen, Nicolien Kop20202022

​Na de initiële opleiding wordt van beginnende, Nederlandse politieagenten verwacht dat zij zich in de praktijk verder ontwikkelen. Om van startbekwaam vakbekwaam te worden en te blijven is een zogenaamd zelflerend systeem nodig en education permanente. Uit onderzoek blijkt dat opleiding, regelmatige training, feedback, opfriscursussen en supervisie essentieel zijn om competenties van verhoorders hoog te houden. In dit verband is het interessant om een internationaal vergelijkend onderzoek te verrichten naar het onderhouden van vakmanschap in de politiepraktijk, met als doel om bruikbare, hoogstaande kennis daarover te vertalen naar de Nederlandse situatie.

2. Politie in verbinding met wijk, web en wereldTechnologie in de verhoorkamer *Koen Geijsen, Nicolien Kop20202022

​Technologiegebruik heeft in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Momenteel is spraaktechnologie in ontwikkeling om het politieverhoor te ondersteunen. Deze technologie zet gesprekken automatisch om naar geschreven tekst. Een interessante ontwikkeling, omdat het mee-typen door politieagenten tijdens een verhoor de verhoorders ernstig hindert bij haar communicatie. Idealiter concentreren politieagenten zich volledig op het gesprek met de getuige of verdachte. Bovendien zou deze technologie behulpzaam kunnen zijn bij training, bijvoorbeeld door feedback te genereren. Het doel is om te onderzoeken op welke manier technologie optimaal kan bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig politieverhoor en aan training.

3. Nieuwe veiligheidscoalities(Internationale) financiële en distributiestromen rondom synthetische drugsproces *  Pieter Tops 20192020

Nederlandse syndru-criminelen en internationale drugshandelaren verdienen aan de productie en verkoop van synthetische drugs, maar ook legale faciliterende ondernemers profiteren. Op de minimale omvang van financiële omzet in de syndru-wereld is slechts beperkt zicht: direct na de productie in de laboratoria gaat het om een omzet van €890 miljoen euro oplopend tot €18,9 miljard (straatprijs) wereldwijd. Over de verdiensten tussen 'af-lab' en 'straat' is weinig bekend. Er is slechts een beperkt beeld hoe de financiële- en distributiestromen lopen rond het synthetisch drugsproces.

  • Deel 2: Update omvangberekening
  • Deel 3: financiële en distributiestromen rondom synthetische drugsproces; volgen en begeleiden project 'Duckstad' (eenheid Zeeland-West Brabant)
  • Deel 4: internationale financiële en distributiestromen rondom synthetische drugsproces 
3. Nieuwe veiligheidscoalitiesVan burgerparticipatie naar politieparticipatie: leerpunten uit de zaak Anne FaberJerome Lam, Nicolien Kop20182020

​Een onderzoek naar de leerpunten uit de zaak Anne Faber met betrekking tot hoe de politie het beste om kan  gaan met burgerparticipatie en burgers het beste kan benutten. 

3. Nieuwe veiligheidscoalitiesVerwarde personenBauke Koekkoek20202022

​Ons onderzoek zal zich gaan richten op de samenwerking tussen politie en de zorg ten aanzien van de meldingen over verwarde personen. Hierbij kijken we naar het fenomeen, de processen, risico-inschatting, de gemaakte keuzes en gekozen criteria, Beleidsrelevantie, goede werkwijzen en registraties in politiesystemen.

3. Nieuwe veiligheidscoalitiesInformatiedeling tussen de zorg en de politieBauke Koekkoek 20202022

​Doelstelling van dit onderzoek is om politieprofessionals beter in staat te stellen om overwogen de juiste informatie (kwalitatief en kwantitatief) te delen met én te vragen aan andere publieke professionals.

3. Nieuwe veiligheidscoalitiesPolitiële informatiedeling in het Arnhemse Spijkerkwartier (1960-2010) *Guus Meershoek 20192020

​Uitgangspunt is het door Guus Meershoek en Mariëlle den Hengst in 2018 afgeronde rapport 'Ondermijning en herstel in het Arnhemse Spijkerkwartier 1960 – 2005'. In dit vervolgonderzoek /project wordt toegewerkt naar een publicatie van genoemd rapport in boekvorm, uitgebreid met een verdiepende analyse op de rol van informatie (vergaren, delen en gebruiken) in het politiële handelingsproces. De publicatie wordt gecompleteerd met korte impressies van betrokkenen in het Spijkerkwartier in de verschillende periodes.

3. Nieuwe veiligheidscoalities Bondgenoten *Otto Adang 2020

​Evaluatief onderzoek dat zich richt op de vraag: waar loop je tegenaan bij het opzetten van een netwerk Bondgenoten? Wat zijn goede werkwijzen, belemmeringen, succesfactoren?

4. State of the art technologie en intelligenceZicht op en verbinding met de ‘tussenwereld’: inzet van extern accountmanagement vanuit de TCINicolien Kop 20202021

​Vanuit de operatie is gevraagd een nieuw onderzoek te starten om tot een overzicht te komen van de geleerde lessen uit opgedane ervaringen, de verdere invulling en de mogelijkheden van de functie van extern accountmanager bij de TCI. 

4. State of the art technologie en intelligenceProject opgeleverd, wat nu?Nicolien Kop 20202021

​Wat zijn de resultaten en effecten van technologische ontwikkelingen voor de opsporing? Wat is er bekend over hoe de politie technologische ontwikkelingen in de politieorganisatie implementeert? Vervolg op onderzoek 'leren van technologisch innoveren'. 

4. State of the art technologie en intelligenceHackathon: Cocreatie in de opsporing. (Deel 2) Nicolien Kop 20192020

​Op 21 januari 2020 zal een tweede cold case Hackathon plaatsvinden. De inzichten uit deel 1 van het onderzoek zullen worden benut om in de vorm van een actie-onderzoek het proces van cocreatie binnen de opsporing verder vorm te geven en te optimaliseren.

4. State of the art technologie en intelligenceCentrale vraagstukken inzake 'politie en digitalisering' en de daarover beschikbare kennis ('state of the art')Wouter Stol 20192020

​Het onderzoek betreft een inventarisatie van de cruciale vraagstukken m.b.t. politie en digitalisering en de daarover beschikbare kennis, of de aanwezige kennisleemtes.

4. State of the art technologie en intelligenceCSI PEEQ (Crime Scene Investigation Parameters for Efficiency, Efficacy and Quality)Christianne de Poot 20182020

​Dit onderzoek zal zich om twee belangrijke redenen richten op PD-onderzoek bij woningovervallen: 1) het zijn veel voorkomende ernstige delicten waarbij het forensische aspect van groot belang is; 2) binnen het project 'Beter opsporen met het lab op zak zijn reeds experimenten verricht waarbij het sporenonderzoek bij woningovervallen is onderzocht voor andere doeleinden. Deze data zal voor dit onderzoek opnieuw worden geanalyseerd. Wat zijn voor de verschillende partners in de strafrechtketen de belangrijkste doelen van PD-onderzoek bij woningovervallen en welke werkwijzen op de plaats delict dragen het meest bij aan het behalen van de gestelde doelen? 

4. State of the art technologie en intelligenceGreepsporen projectChristianne de Poot 20152020

​Het doel van dit project is het evalueren van de meerwaarde van een gerichte DNA-bemonstering na het visualiseren van greepsporen op kleding in zaken.

4. State of the art technologie en intelligenceInformatiegebruik in basispolitiewerkWouter Stol 20202022

​Dit onderzoek toont wat van het grote, meestal digitale informatieaanbod feitelijk wordt gebruikt en met welke resultaat en is dus te beschouwen als een evaluatie van dat aanbod. Vergelijking is mogelijk met onderzoek uit 1991-1993 en 2001-2005, zodat een ontwikkeling kan worden geschetst.

4. State of the art technologie en intelligenceInformatiegebruik in de opsporingWouter Stol 20202022

​Dit onderzoek toont in welke mate digitale sporendragers worden gebruikt in de opsporing: benutting en onderbenutting van de mogelijkheden.

4. State of the art technologie en intelligenceKennispartners voor 'politie en digitalisering' en hun werk ('tableau de la troupe') * Wouter Stol 20192020

​Het onderzoek betreft een inventarisatie van welke (inter-)nationale kennisinstellingen werken aan welke vraagstukken betreffende 'politie en digitalisering' en hoe hun verbinding met de politie is.

4. State of the art technologie en intelligenceLocal DNA (DNA-onderzoek op locatie - van laboratorium naar opsporingspraktijk)Christianne de Poot 20172020

​Met dit project wordt een nieuwe werkwijze ontwikkeld, die een effectief gebruik van snelle mobiele DNA-technieken door forensische rechercheurs, en een snelle informatiestroom tussen ketenpartners van de politie, het Nederlands Forensisch Instituut en het Openbaar Ministerie mogelijk maakt.

4. State of the art technologie en intelligenceSHUTTLE project (Scientific High-throughput and Unified Toolkit for Trace analysis by forensic Laboratories in Europe)Christianne de Poot 20182022

​De analyse van overgedragen delictgerelateerde vezels wordt in de praktijk gelimiteerd door het subjectieve karakter, het feit dat het een tijdrovend onderzoek is en de vergelijking en het delen van onderzoeksresultaten erg lastig, bijna onmogelijk is. Een uniforme wijze waarop dit soort sporen onderzocht en de onderzoeksresultaten gedeeld kunnen worden is wenselijk om grensoverschrijdend en wetenschappelijk onderbouwd onderzoek te kunnen doen in het opsporingsonderzoek. De opleiding zal, met name met studentonderzoekers, een bijdrage leveren aan het testen van het prototype van de toolkit, het uitvoeren van diverse wetenschappelijke onderzoeken met de toolkit en zo een bulk aan bruikbare data leveren voor de uiteindelijke implementatie.

4. State of the art technologie en intelligenceInformatiedeling via AR in de politiepraktijkWendy Schreurs20192020

Technologie wordt steeds belangrijker in de organisatie, er zijn steeds meer nieuwe mogelijkheden om informatie te delen via technologie, bijvoorbeeld via het inzetten van Augmented Reality. Via een AR-bril zou bijvoorbeeld navigatie of relevante informatie kunnen worden geprojecteerd aan de agent op straat. Er is echter niet bekend welke randvoorwaarden er nodig zijn om deze technologie daadwerkelijk behulpzaam te laten zijn in de politiepraktijk en wat het effect is op de gebruiker en op de perceptie van burgers. Dit wordt in dit onderzoek onderzocht.

4. State of the art technologie en intelligenceTechniek en verhoor Verklaringsbereidheid vergroten dmv geluid, kleur en geurJaap Knotter, Koen Geijsen, Nicolien Kop2019ntb

​Onderzoeken op welke wijze en in hoeverre de fysieke inrichting (geur, kleur en geluid) effect heeft op de verklaringsbereidheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van te ontwikkelen sensoren en nieuwe technieken.

4. State of the art technologie en intelligenceADEMFORSAJaap Knotter 20182020

​Om de efficiëntie en effectiviteit van crimescene research en de daaraan gekoppelde onderzoekshandelingen in een forensisch laboratorium te vergroten, ontwikkelen we in een publiek private samenwerking een nieuw device, waarbij het mogelijk is om met de huidige nadelen af te rekenen (er wordt meer monstermateriaal verzameld en afgegeven). Tevens kan de analyse on site (plaats delict) plaats vinden door gebruik te maken van lab on a chip technieken. Hierbij kan richtinggevende informatie worden gegenereerd, waardoor het opsporingsonderzoek sneller in de goede richting kan worden gestuurd.

4. State of the art technologie en intelligenceBlockchain & opsporingJaap Knotter 2020ntb

​Het joint lectoraat AFT en het lectoraat Blockchain zijn voornemens om de mogelijkheden van blockchain & opsporing verder te exploreren, hetgeen mogelijk kan uitvloeien in een extern gefinancierd (subsidie) project.  

4. State of the art technologie en intelligenceDrone, remote sensing & data collectionJaap Knotter 2020ntb

​De samenwerkende partners NVWA, IFV, IL&T en Politieacademie, lectoraat AFT, willen verkennen wat de mogelijkheden om op het gebied drones en sensoren multidisciplinair met elkaar samen te werken. Wat is technisch mogelijk/ onmogelijk, wat zijn eventuele ethische/ juridische kansen/ mogelijkheden.

4. State of the art technologie en intelligenceForensische RoboticaJaap Knotter 20192020

​Door de inzet van robots, drones of andere technische platformen, kan de politie sneller/ effectiever onderzoek doen op een plaats delict.  In dit project wordt specifiek gekeken naar de inzet en toepassingsmogelijkheden van robotica binnen de opsporingspraktijk, specifiek crime scene investigations. Waar is het meest behoefte aan? Welke cruciale onderzoeksvragen lenen zich goed voor robotica toepassingen? Welk systeem van eisen wordt gesteld? Welk platform is het meest geschikt, welke sensor technieken kunnen het best gebruikt worden, op welke wijze kan de verkregen data geïnterpreteerd en geanalyseerd worden?

4. State of the art technologie en intelligenceHuman Scent as new type of evidenceJaap Knotter 20182020

​Door de ontwikkeling en inzetmogelijkheden van nieuwe techniek, zoals de elektronische neus (ook wel e-nose) kan de menselijke geur mogelijk weer opnieuw als bewijs gebruikt worden. Deze niet zichtbare sporen, kunnen met behulp van geavanceerde techniek (TD GC-MSMS), zichtbaar en objectief meetbaar gemaakt worden. Cruciaal en onderliggend aan deze nieuwe techniek is de vraag waar de menselijke geur uit bestaat en of deze echt uniek te noemen is. Op welke wijze deze kan dit spoor (geur) het beste in de praktijk veilig worden gesteld? Met welk materiaal? Met welke techniek zijn geur profielen het beste vast te stellen? Is het mogelijk om een database op te bouwen? Welke uitdagingen zijn hierbij te verwachten? Om deze (en andere) vragen te kunnen beantwoorden en een nieuwe tool te kunnen ontwikkelen, wordt door het lectoraat Advanced Forensic Technology onderzoek gedaan.

4. State of the art technologie en intelligenceCSI on a ChipJaap Knotter 20192020

​Verkennend onderzoek of een combinatie van single cell amplificatie techniek en lab on a chip systemen, minimale biologische sporen en mengprofielen op het plaats delict kunnen analyseren/ resulteren in een DNA profiel.

4. State of the art technologie en intelligenceDavinciQDJaap Knotter20202022

​Dateren van biologische sporen, specifiek fingerprints, met behulp van Kwantumdots. Onderscheid proberen te maken tussen welk dacty spoor oud/ nieuw is en proberen te bepalen hoe oud een vingerspoor is. Ontwikkelen van niet toxische kwantumdots, bepalen op welke wijze deze op een spoor kunnen worden aangebracht, uitgelezen, geanalyseerd en geïnterpreteerd kunnen worden.

4. State of the art technologie en intelligenceDetectie van homemade explosivesJaap Knotter 20202022

​In opdracht van Landelijke Eenheid, DLOS, ATOE en de Dienst Snelle Interventies (DSI) ontwikkelen we, in een publiek private samenwerking, een mobiel device voorzien van remote detectie technieken, om veilig, realtime, covert/ non-covert homemade explosieven te detecteren.

4. State of the art technologie en intelligenceHidden graves *Jaap Knotter 20202022

​Technologie ontwikkeling, waarbij met behulp van een drone, stoffelijke overschotten (lijken/ kadavers) die clandestien begraven zijn, (semi-automatisch/ autonoom) opgespoord kunnen worden, zonder de eventuele crimescene te contamineren.

4. State of the art technologie en intelligenceHidden graves *Jaap Knotter 20182020

​Technologie ontwikkeling, waarbij met behulp van een drone, stoffelijke overschotten (lijken/ kadavers) die clandestien begraven zijn, (semi-automatisch/ autonoom) opgespoord kunnen worden, zonder de eventuele crimescene te contamineren.

4. State of the art technologie en intelligenceVuurwerkdetectie & Voetbal 2Jaap Knotter 20202022

​In opdracht van de KNVB en ondersteund door de portefeuillehouder betaald voetbal Nationale Politie, ontwikkelen we in een publiek-private samenwerking een detectietechniek die vuurwerk kan detecteren in de context van betaald voetbal.

4. State of the art technologie en intelligenceSolved & Unsolved, datascience technology in Coldcase ResearchJaap Knotter 20192020

​Ontwikkelen van de grootste slimme moorddatabase van Nederland, gebaseerd op het narrative approach (ESC12), waarbij gebruik wordt gemaakt van datascience technologie (datamining, tekst mining, bigdata, algoritmes).

4. State of the art technologie en intelligenceUIVERJaap Knotter 20182021

​Drone toepassingen in veiligheidsvraagstukken. Publiek private samenwerking waarbij verkend en getest wordt op welke wijze een drone icm sensoren ingezet kan worden voor beveiligingsvraagstukken, snelle respons bij (verkeers-) incidenten en bij de opsporing van synthetische drugslaboratoria. Het laatste vraagstuk is het werkpakket waar het lectoraat AFT primair verantwoordelijk voor is. We ontwikkelen nieuwe detectie en analyse technieken, waardoor we als het ware een vliegend laboratorium ontwikkelen. Doel bij het laatste is om sneller synthetische drugslabs te detecteren en de heterdaadkracht bij dit soort criminele activiteiten te vergroten.

4. State of the art technologie en intelligenceSelectie van verhoorders *Koen Geijsen, Nicolien Kop20202022

​Verhoren is een vak en vereist specifieke kennis en vaardigheden. Enerzijds is verhoren een basisvaardigheid die iedere diender moet beheersen, anderzijds kunnen zaken en subjecten dermate complex zijn dat het nodig is dat bepaalde rechercheurs meer specialistisch zijn opgeleid. De vaardigheden hiervoor zijn deels aan te leren, maar zijn deels ook persoonseigen. Dit vereist selectie van verhoorders voor complex en specialistisch niveau. Momenteel worden rechercheurs voor de verschillende verhooropleidingen geselecteerd op basis van de door de teamchef ingeschatte competenties en ervaring van de rechercheur op dit gebied. Het komt echter voor dat cursisten (de geselecteerde rechercheurs) niet slagen voor een verhooropleiding. Dit leidt niet alleen tot teleurstelling, maar ook tot verspilling van middelen (kosten) en kostbare personeelscapaciteit. Het doel van dit deelonderzoek is om een selectietool te ontwikkelen waarmee de meest geschikte kandidaten voor de verschillende verhooropleidingen (complex en specialistisch niveau) kunnen worden geselecteerd, hetgeen bijdraagt aan kostenbesparingen en capaciteit, een efficiënte en effectieve opleiding, en een zo hoog mogelijk competentieniveau van de rechercheurs.

4. State of the art technologie en intelligenceTraining van specifieke doelgroepen *Koen Geijsen, Nicolien Kop20192021
Het verhoor van bepaalde specifieke categorieën van slachtoffers, getuigen en verdachten zijn tot nu toe in onderzoek onderbelicht gebleven. Een eerste voorbeeld is onderzoek naar het verhoor van verdachten van cyber-crime.  
Een tweede voorbeeld is het verhoor van minderjarigen in Nederland vanuit een nieuwe invalshoek, namelijk vanuit een forensisch, linguïstisch perspectief.  Een derde voorbeeld is het verhoor van CTER-subjecten.  
Specifieke kenmerken van deze groepen vragen om specifieke kennis, vaardigheden en methoden van verhoorders om effectief te kunnen zijn.  
4. State of the art technologie en intelligenceOnderhouden en ontwikkelen van vakmanschap * Koen Geijsen, Nicolien Kop20202022

​Na de initiële opleiding wordt van beginnende, Nederlandse politieagenten verwacht dat zij zich in de praktijk verder ontwikkelen. Om van startbekwaam vakbekwaam te worden en te blijven is een zogenaamd zelflerend systeem nodig en education permanente. Uit onderzoek blijkt dat opleiding, regelmatige training, feedback, opfriscursussen en supervisie essentieel zijn om competenties van verhoorders hoog te houden. In dit verband is het interessant om een internationaal vergelijkend onderzoek te verrichten naar het onderhouden van vakmanschap in de politiepraktijk, met als doel om bruikbare, hoogstaande kennis daarover te vertalen naar de Nederlandse situatie.

5. Actieve transparantieActieonderzoek politiepodcast *20192020

Door middel van het 'actieonderzoek politiepodcast' willen wij al doende onderzoeken wat de podcast als medium kan betekenen voor de Politie. We richten ons hierbij op zaken als actieve transparantie, rechtmatigheid, vakmanschap, diversiteit, professionaliteit, legitimiteit en vertrouwen. Tevens onderzoeken we het middel vanuit het perspectief van wetenschapscommunicatie ('kennisproduct'). 

5. Actieve transparantiePraktijk en perspectief van Rijker Verantwoorden *Jan Nap20182020

​Op diverse plekken wordt gezocht naar rijker vormen van verantwoording; vormen die – anders dan de klassieke, cijfermatige verantwoording, recht doen aan de complexiteit van het politiewerk ( in netwerken). Op een aantal plekken, en Rotterdam Ondermijning is daarvan het zwaartepunt, wordt die ontwikkeling gevolgd en gevoed (actie-onderzoek).

5. Actieve transparantieActieonderzoek politiepodcast *Teun Meurs 20192020

​Door middel van het 'actieonderzoek politiepodcast' willen wij al doende onderzoeken wat de podcast als medium kan betekenen voor de Politie. We richten ons hierbij op zaken als actieve transparantie, rechtmatigheid, vakmanschap, diversiteit, professionaliteit, legitimiteit en vertrouwen. Tevens onderzoeken we het middel vanuit het perspectief van wetenschapscommunicatie ('kennisproduct'). 

5. Actieve transparantiePraktijk en perspectief van Rijker Verantwoorden *Jan Nap20182020

​Op diverse plekken wordt gezocht naar rijker vormen van verantwoording; vormen die – anders dan de klassieke, cijfermatige verantwoording, recht doen aan de complexiteit van het politiewerk ( in netwerken). Op een aantal plekken, en Rotterdam Ondermijning is daarvan het zwaartepunt wordt die ontwikkeling gevolgd en gevoed ( actie-onderzoek).

6. Gezond en weerbaarBegrijpen en voorkómen van moral injury onder militairen en politiemedewerkers: interdisciplinair onderzoek en interventie.20192024

​De rol van organisatie, sociotechnische en ethisch-politieke factoren in moral injury worden in deze studie in combinatie onderzocht en drie preventieve interventies worden ontwikkeld voor militairen en politiemedewerkers. Doel is om de aard, oorzaken en gevolgen van moral injury beter te begrijpen en bij te dragen aan praktische preventie.

Link: https://projectmoralinjury.nl/nwa/


6. Gezond en weerbaarBiochill: Enhancing police performance under stress through immersive biofeedback training.Annika Smit 20182023

​In deze studie wordt een Virtual Reality omgeving gebouwd van een geloofwaardige operationele context (politieauto) om beslissingen onder druk te oefenen. Tijdens de taak worden biologische signalen van de agent gemeten en gebruikt als input binnen de VR omgeving (als biofeedback).

6. Gezond en weerbaarDe menselijke maat in zingeving: ervaringen van MENSenWERKAnnika Smit 20192020

​MENSenWERK is een ervaringsexpositie met als doel een verkenning van zingevingsvraagstukken te stimuleren door ervaring en dialoog. Hierdoor kan bewustzijn op gang worden gebracht over het eigen oriëntatiekader in relatie tot die van collega's, de organisatie en de maatschappij. Onderzocht wordt hoe de opbrengst van de expositie zich verhoudt tot de doelstelling.

6. Gezond en weerbaarErvaringen met Buddy-honden bij PTSS: indicaties voor HRM-beleid.Annika Smit, Wendy Schreurs2019n.t.b.

​Uit een eerste pilot (politie en defensie), komt naar voren dat buddyhonden een meerwaarde hebben voor (oud) geüniformeerden met PTSS. Vervolgonderzoek dat inzoomt op effecten, is nodig om lange termijn beleid te kunnen opstellen.

6. Gezond en weerbaarHet hoe en waartoe van debriefen op de meldkamerAnnika Smit 20192020

​In opdracht van GMK Amsterdam wordt met OPCO’s een leidraad/richtlijn ontwikkeld voor het geven van een debriefing.

6. Gezond en weerbaarInspire Resilience Scale: voorspellende waarde selectie-instrument mentale weerbaarheidAnnika Smit 20172020

​Onderzoek naar de mate van samenhang tussen factoren in de IRS vragenlijst en (later) presteren van beginnende politiemedewerkers, in vergelijkend (met defensie) internationaal perspectief. Hiermee wordt de voorspellende waarde van deze weerbaarheidsvragenlijst getoetst.

6. Gezond en weerbaarOver de grens: Een verkennend onderzoek naar de aanpak van grensoverschrijdend gedrag binnen de nationale politieMaike Gieling20202020

​De doelstelling van dit onderzoek is om de (variëteit in) aanpak van grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie in kaart te brengen, met daarbij aandacht voor factoren die een goede aanpak bevorderen of juist belemmeren. Want hoewel er in de politieorganisatie duidelijk geen plaats is voor ontoelaatbaar gedrag, is de werkelijkheid weerbarstig. Een beter inzicht in de (complexiteit) van de aanpak kan dan ook betere handelingsperspectieven bieden. 

6. Gezond en weerbaarPublicatie politievrouw Anneke Visser Guus Meershoek 20192020
Redactie van herinneringen van toonaangevende commissaris van politie Jeugd en Zeden, aangevuld met essays waarin de relevantie van haar ervaringen voor huidige politie worden uiteengezet.
7. Lerende organisatieBetekenisgeving van docenten aan ‘moreel gastheerschap’ binnen de PolitieacademieAnnika Smit 2019n.t.b.

​Docenten die binnen de Politieacademie bezig zijn met doceren van morele aspecten in het vakmanschap, zijn uitgenodigd voor een gezamenlijk platform. O.l.v. Mirjam van Limpt wordt gezocht naar een vorm waarin deze morele aspecten binnen het onderwijs verder ontwikkeld kunnen worden. Als onderzoekers volgen wij deze beweging.

7. Lerende organisatieDe rol van ‘freeze-fight-flight’ responsen in de ontwikkeling van posttraumatische stress symptomen * Annika Smit 20162021

​Samenhang tussen ‘freeze-fight-flight’-profiel, schietprestatie, schokkende ervaringen en klachten wordt vanuit neuropsychologisch perspectief in kaart gebracht.

7. Lerende organisatieHoe leert de politie in en vanuit de praktijk? Jan Nap, Otto Adang20172020
De ontwikkeling naar vakbekwame politiefunctionarissen vindt plaats in de praktijk. Het is dan ook een belangrijk terrein van onderzoek om te verkennen hoe formeel onderwijs zich verhoudt tot feitelijk handelen in de praktijk en hoe dit leren in de praktijk meer en beter gestalte kan krijgen. Het onderzoek richt zich onder andere op leer methoden als peer review, blauw vakmanschap, snelle kennismobilisatie en duurzaam verbeteren (Vanguard).
7. Lerende organisatieMoreel leren uitproberen in het management2017n.t.b.

​Actie-onderzoek bij leidinggevenden binnen de PA naar effecten van sturen op factoren die de morele leerruimte beïnvloeden.

7. Lerende organisatieNavigatie en stresshantering op onbekend evenemententerrein: toegevoegde waarde van Virtual RealityAnnika Smit 20182020

​Onderzoek brengt in kaart of het virtueel kennismaken met een omgeving voor politieagenten helpt bij het navigeren op een onbekende evenemententerrein. Ook wordt onderzocht of de virtuele kennismaking de stresstoestand tijdens het navigeren verlaagt.

7. Lerende organisatieVervolgonderzoek leren van technologisch innoverenHanneke ter Veen, Nicolien Kop20192020
Aanleiding is de in 2019 afgeronde processtudie naar technologisch innoveren binnen de politie waarvoor 13 projecten in hun ontwikkeling zijn gevolgd (2017 tot februari 2018). 
Het doel van dit vervolgonderzoek is om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de projecten over meerdere jaren (2017 – 2019). In deze longitudinale studie wordt specifiek bestudeerd in welke mate de belemmerende en bevorderende factoren noodzakelijk of stimulerend zijn om daarmee het handelingsperspectief (zoals deze in de vorige studie is opgezet) zo nodig te verdiepen en te verscherpen voor projecten in de politieorganisatie. Hiermee wordt beoogd de politieorganisatie vanuit onderbouwde inzichten en kennis te ondersteunen in de ontwikkeling, uitvoering en implementatie van technologische innovatieve projecten. 
8. Legitimiteit en vertrouwenBondgenoten *Otto Adang 2020

​Evaluatief onderzoek dat zich richt op de vraag: waar loop je tegenaan bij het opzetten van een netwerk Bondgenoten? Wat zijn goede werkwijzen, belemmeringen, succesfactoren?

8. Legitimiteit en vertrouwenDilemma’s rond demonstreren *Otto Adang 20192020

​Dit onderzoeksvoorstel richt zich op het in kaart brengen van deze dilemma’s zowel in kwalitatief opzicht als in kwantitatief opzicht en een inventarisatie van goede werkwijzen in het omgaan met deze dilemma’s. Doel: Meer beschikbaarheid en toepassing van goede werkwijzen bij de voorbereiding en het optreden rond demonstraties.

8. Legitimiteit en vertrouwenProfessioneel controleren * Jan Nap20182020

​Het onderzoek wil enerzijds de condities inzichtelijk maken waaronder de applicatie Proactief controleren binnen de politie wel of niet gebruikt gaat worden en anderzijds welke betekenis politiemedewerkers geven aan het Handelingskader en leidt tot aanbevelingen voor een eventuele landelijke implementatie van de applicatie en het handelingskader. Daarnaast biedt het inzicht in de meerwaarde van de applicatie en het handelingskader voor verbetering van het selectieproces tijdens proactieve controles.

8. Legitimiteit en vertrouwenSchurende Verschillen *Otto Adang 20192022

​In samenhang met het onderzoeksprogramma Verbinding en Verzoening van de bijzondere leerstoel aan de RUG en voortbouwend op de onderzoeken (en de daarin vervatte theoretische modellen) “Zijn wij anders?” (Adang e.a., 2010) en “From conflict to cooperation” (Stronks, 2016) zal onderzoek uitgevoerd worden naar goede werkwijzen in de omgang met de wereld in “superdiverse” wijken.

8. Legitimiteit en vertrouwenInvoering nieuwe ME conceptOtto Adang 20202020
Uit de Heroriëntatie ME is het nieuwe ME-concept voortgekomen. Hiermee wordt onder andere een effectievere (en dus ook veiligere) aanpak van ordevraagstukken beoogd. Het doel van dit onderzoek is een actueel overzicht van de openbare orde situaties waar de ME mee geconfronteerd wordt en inzicht in wat het nieuwe ME concept heeft bijgedragen aan het handhaven van de openbare orde. Het streven is om tot aanbevelingen te komen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de implementatie van het nieuwe ME concept.
Zijn er aanwijzingen dat het ME-concept bijdraagt aan het beheersen van de openbare orde en het voorkomen van escalatie van een situatie? Zo ja, welke aanwijzingen zijn er?
8. Legitimiteit en vertrouwenImago van de ME bij het publiekOtto Adang n.t.b.

​Vervolg op een afstudeeronderzoek naar opvattingen van burgers over de ME uit 2018. Resulteert in een (Engelstalig) artikel dat omstreeks 1 augustus 2020 wordt aangeboden aan de redactie van een relevant tijdschrift.

8. Legitimiteit en vertrouwenAnalyse van het verhoor in de politiepraktijk *Koen Geijsen, Nicolien Kop20192021

​Als start van deze onderzoekslijn wordt een beschrijvend onderzoek verricht om grondig inzicht te krijgen in een aantal basisgegevens met betrekking tot het politieverhoor. Deze gegevens zijn, bijvoorbeeld, demografische kenmerken en psychologische kwetsbaarheden van slachtoffers, getuigen en verdachten, het type delict, rechercheteam en onderzoek, maar ook op welke wijze de verhoren worden uitgevoerd. Hier is namelijk nog niet eerder structureel onderzoek naar gedaan. Het beschrijvend onderzoek vormt daarmee een aanvulling op eerder, schaars onderzoek naar Nederlandse verhoormethoden van slachtoffers, getuigen en verdachten, en is een basis waarop ontwikkelingen in onderwijs, de praktijk en toekomstig beleid zich kunnen richten. 

8. Legitimiteit en vertrouwenSelectie van verhoorders *Koen Geijsen, Nicolien Kop20202022

​Verhoren is een vak en vereist specifieke kennis en vaardigheden. Enerzijds is verhoren een basisvaardigheid die iedere diender moet beheersen, anderzijds kunnen zaken en subjecten dermate complex zijn dat het nodig is dat bepaalde rechercheurs meer specialistisch zijn opgeleid. De vaardigheden hiervoor zijn deels aan te leren, maar zijn deels ook persoonseigen. Dit vereist selectie van verhoorders voor complex en specialistisch niveau. Momenteel worden rechercheurs voor de verschillende verhooropleidingen geselecteerd op basis van de door de teamchef ingeschatte competenties en ervaring van de rechercheur op dit gebied. Het komt echter voor dat cursisten (de geselecteerde rechercheurs) niet slagen voor een verhooropleiding. Dit leidt niet alleen tot teleurstelling, maar ook tot verspilling van middelen (kosten) en kostbare personeelscapaciteit. Het doel van dit deelonderzoek is om een selectietool te ontwikkelen waarmee de meest geschikte kandidaten voor de verschillende verhooropleidingen (complex en specialistisch niveau) kunnen worden geselecteerd, hetgeen bijdraagt aan kostenbesparingen en capaciteit, een efficiënte en effectieve opleiding, en een zo hoog mogelijk competentieniveau van de rechercheurs.

8. Legitimiteit en vertrouwenTraining van specifieke doelgroepen *Koen Geijsen, Nicolien Kop20192021
Het verhoor van bepaalde specifieke categorieën van slachtoffers, getuigen en verdachten zijn tot nu toe in onderzoek onderbelicht gebleven. Een eerste voorbeeld is onderzoek naar het verhoor van verdachten van cyber-crime.  
Een tweede voorbeeld is het verhoor van minderjarigen in Nederland vanuit een nieuwe invalshoek, namelijk vanuit een forensisch, linguïstisch perspectief.  Een derde voorbeeld is het verhoor van CTER-subjecten.  
Specifieke kenmerken van deze groepen vragen om specifieke kennis, vaardigheden en methoden van verhoorders om effectief te kunnen zijn.  
8. Legitimiteit en vertrouwenOnderhouden en ontwikkelen van vakmanschap * Koen Geijsen, Nicolien Kop20202022

​Na de initiële opleiding wordt van beginnende, Nederlandse politieagenten verwacht dat zij zich in de praktijk verder ontwikkelen. Om van startbekwaam vakbekwaam te worden en te blijven is een zogenaamd zelflerend systeem nodig en education permanente. Uit onderzoek blijkt dat opleiding, regelmatige training, feedback, opfriscursussen en supervisie essentieel zijn om competenties van verhoorders hoog te houden. In dit verband is het interessant om een internationaal vergelijkend onderzoek te verrichten naar het onderhouden van vakmanschap in de politiepraktijk, met als doel om bruikbare, hoogstaande kennis daarover te vertalen naar de Nederlandse situatie.

8. Legitimiteit en vertrouwenTechnologie in de verhoorkamer *Koen Geijsen, Nicolien Kop20202022

​Technologiegebruik heeft in de afgelopen jaren steeds meer aandacht gekregen. Momenteel is spraaktechnologie in ontwikkeling om het politieverhoor te ondersteunen. Deze technologie zet gesprekken automatisch om naar geschreven tekst. Een interessante ontwikkeling, omdat het mee-typen door politieagenten tijdens een verhoor de verhoorders ernstig hindert bij haar communicatie. Idealiter concentreren politieagenten zich volledig op het gesprek met de getuige of verdachte. Bovendien zou deze technologie behulpzaam kunnen zijn bij training, bijvoorbeeld door feedback te genereren. Het doel is om te onderzoeken op welke manier technologie optimaal kan bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig politieverhoor en aan training.

Onderzoeksthema
  
  
  
Begeleider Politieacademie
  
6. Gezond en weerbaar, 7. Lerende organisatie
  
Jildau BorwellWouter Stol
6. Gezond en weerbaar
  
Jolanda BotkeAnnika Smit
6. Gezond en weerbaar, 7. Lerende organisatie
  
n.n.b.Annika Smit
4. State of the art technologie en intelligence
  
Robin KranendonkNicolien Kop
6. Gezond en weerbaar
  
n.n.b.Annika Smit
1. Wat komt er op ons af?
  
Teun MeursWouter Stol
3. Nieuwe veiligheidscoalities
  
Jerome LamNicolien Kop
3. Nieuwe veiligheidscoalities
  
Anouk de Ronde, Elmarije van Straalen, Ward van HelmondChristianne de Poot
7. Lerende organisatie, 8. Legitimiteit en vertrouwen
  
Wendy DorresteinOtto Adang
8. Legitimiteit en vertrouwen
  
Jack WeverGuus Meershoek
2. Politie in verbinding met wijk, web en wereld, 6. Gezond en weerbaar
  
Bart LenferinkGuus Meershoek
7. Lerende organisatie
  
Coen VisserNicolien Kop, Christianne de Poot
7. Lerende organisatie
  
Karin MichielsNicolien Kop, Christianne de Poot
4. State of the art technologie en intelligence
  
Bram EmmenWouter Stol, Christianne de Poot
3. Nieuwe veiligheidscoalities
  
Barbara BanninkNicolien Kop
6. Gezond en weerbaar
  
Marieke van der ArkAnnika Smit
1. Wat komt er op ons af?
  
Christiaan LucasWouter Stol